ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์
นักวิจัย : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
คำค้น : ตัวอักษร , ภาษาไทย -- ตัวอักษร , การออกแบบกราฟิก , บุคลิกภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารยะ ศรีกัลยาณบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741305842 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับแบบตัวอักษรไทย ว่าแบบใดตรงกับบุคลิกลักษณะใดในงานออกแบบเรขศิลป์ จำกัดเฉพาะแบบที่มีใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำมาจัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของบุคลิกลักษณะของงานออกแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีแนวทางที่เข้าใจง่าย ในการประยุกต์ใช้แบบตัวอักษรต่อไป การวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับแบบตัวอักษรไทย รูปแบบการจัดวาง แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการจัดวาง รวมทั้งบุคลิกลักษณะในงานออกแบบ ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ ด้วยวิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากประสบการณ์ (Experienced Survey) วิธีนี้เป็นวิธีที่จะได้ข้อมูลตรง จากการใช้งานจริงของท่านเหล่านั้น แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย จากนั้นนำผลการวิจัยไปจัดทำเป็นซีดีรอม แนวทางการใช้งานแบบตัวอักษรไทยให้ตรงกับบุคลิกลักษณะ ในงานออกแบบเรขศิลป์ ภายในซีดีรอมบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับแบบตัวอักษรไทยรูปแบบวิธีการจัดวาง และผลที่ได้จากการวิจัย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ว่า ในการออกแบบเรขศิลป์แต่ละบุคลิกลักษณะนั้น มีแบบตัวอักษรใดบ้างที่สามารถเลือกมาใช้งานออกแบบได้ ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสื่อสารงานออกแบบได้ตรงตามโจทย์ และสร้างงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นขึ้น ทั้งนี้ตัวนักออกแบบเองจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานแบบตัวอักษรไทยด้วย จึงจะประสบผลสำเร็จและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ . (2543). การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ . 2543. "การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ . "การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ . การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.