ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร
คำค้น : การควบคุมต้นทุนการผลิต , การบัญชีต้นทุนกิจกรรม , ผลิตภาพ , ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472002 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

เสนอแผนการลดต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ การวางแผนการลดต้นทุนเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารโดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการวัด ข้อมูลที่ได้มาจากการคิดต้นทุน โดยการวิเคราะห์กระบวนการ เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกระบวนการนั้นๆ และคำนวณหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุน ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมคือ MTM-2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ จะใช้เทคนิค MTM-2 ในการวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้น และวางแผนการลดต้นทุนโดยใช้เทคนิคแผนภูมิของแกนต์ เพื่อกำหนดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนของการปรับปรุง นำแผนการลดต้นทุนที่ทำไว้มาดำเนินการ โดยการลดต้นทุนจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิค MTM-2 และแนวความคิดของโปรแกรม Six Sigma ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการควบคุม คิดต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอีกครั้งเพื่อประเมินแผนการดำเนินการ การประเมินผลทำได้โดยการนำแผนการลดต้นทุนการผลิต ไปปฏิบัติจริงในโรงงานตัวอย่าง ซึ่งผลการปฏิบัติพบว่า การวางแผนการลดต้นทุนด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ จะให้ผลที่ดีและทำให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมองเห็นและเข้าใจโครงสร้างของต้นทุนที่เกิดขึ้น จากการดำเนินกระบวนการนั้นๆ และสามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการลดต้นทุนการผลิตได้ จากการลดต้นทุนตามแผนของการวิจัย เปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง พบว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจาก 190.93 บาทต่อหน่วย เป็น 190.61 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการลดลง (190.93-190.61) / 190.93 = 0.16% สำหรับผลิตภัณฑ์ Vail และลดลงจาก 150.12 บาทต่อหน่วย เป็น 149.90 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการลดลง (150.12-149.90) / 150.12 = 0.15% สำหรับผลิตภัณฑ์ U8

บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร . (2543). แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร . 2543. "แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร . "แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร . แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.