ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล
นักวิจัย : สรียา กสิกพันธุ์
คำค้น : แผ่นชิ้นไม้อัด , การออกแบบการทดลอง , ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล , การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464646 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงและความคงขนาดของแผ่นพาร์ทิเคิล และหาเงื่อนไขส่วนผสมที่เหมาะสมในการนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของเศษแผ่นพาร์ทิเคิลที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ โดยแผ่นพาร์ทิเคิลที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และเหมาะสมต่อการใช้งาน การวิจัยเริ่มจากการทดลองศึกษาปัจจัย 4 ปัจจัย คือ ปริมาณเศษแผ่นพาร์ทิเคิล ปริมาณกาวผิว ปริมาณกาวไส้ และปริมาณสารเร่งแข็ง ปัจจัยเหล่านี้ถูกนำไปทดลองเบื้องต้น พบว่า ปริมาณสารเร่งแข็งก่อให้เกิดปัญหาในการผลิต จึงพิจารณาปัจจัยที่เหลือเพียง 3 ปัจจัย และนำปัจจัยเหล่านี้ไปทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ โดยทดสอบคุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความคงขนาดของแผ่นพาร์ทิเคิลตามข้อกำหนดของ มอก.876-2532 และศึกษาวิเคราะห์หาปัจจัยและส่วนผสมที่เหมาะสมจากผลการทดลอง แล้วนำไปทดลองผลิตจริง จากการศึกษาโดยอาศัยผลการทดสอบความแข็งแรงและความคงขนาดแผ่นพาร์ทิเคิลตาม มอก.876-2532 สรุปส่วนผสมที่เหมาะสมที่ระดับนัยสำคัญ alpha 0.05 ได้ดังนี้ คือ ปริมาณเศษแผ่นพาร์ทิเคิล 5% ของไม้ทั้งหมด ปริมาณกาวผิว 16% ของเนื้อไม้แห้ง และปริมาณกาวไส้ 9% ของเนื้อไม้แห้ง ซึ่งเมื่อนำสภาวะการทดลองที่ได้ไปทดลองผลิตจริงพบว่าได้ผลของค่าความแข็งแรงและความคงขนาดใกล้เคียงกับที่ได้ในการทดลอง

บรรณานุกรม :
สรียา กสิกพันธุ์ . (2543). การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรียา กสิกพันธุ์ . 2543. "การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรียา กสิกพันธุ์ . "การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สรียา กสิกพันธุ์ . การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.