ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ณัฐพร ไทยจงรักษ์
คำค้น : กัมพูชา -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- 2518-2522 , กัมพูชา -- ภาวะสังคม -- 2518-2522 , กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง -- 2518-2522
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฉลอง สุนทราวาณิชย์ , ใกล้รุ่ง อามระดิษ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745327468 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบสภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรภายใต้การปกครองของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยในภูมิภาคบูรพา หรดีและพายัพ รวมถึงผลกระทบที่ชาวเขมรได้รับจากนโยบายการปกครองของอ็องการ์เลอ และผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งในหมู่ผู้นำซึ่งส่งผลต่อชาวเขมรทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาพบว่า สภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในภูมิภาคบูรพา หรดีและพายัพ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลาและสถานที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ ค.ศ. 1975-1976 และ ค.ศ. 1977-1979 สภาพการดำรงชีวิตของประชาชนในช่วง ค.ศ. 1975-1976มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในช่วง ค.ศ. 1977-1979 เนื่องจากในช่วงหลังประชาชนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบต่อชีวิตโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศใช้ระบบคอมมูน การกวาดล้างกรรมาภิบาลท้องถิ่น และสงครามกับเวียดนาม นอกจากนี้สภาพการดำรงชีวิตภายในแต่ละภูมิภาคยังแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐพร ไทยจงรักษ์ . (2548). สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร ไทยจงรักษ์ . 2548. "สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร ไทยจงรักษ์ . "สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ณัฐพร ไทยจงรักษ์ . สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.