ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล
นักวิจัย : มงคลรัตน์ บางภู่ภมร
คำค้น : เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745323586 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กอนุบาล 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลา การสืบค้นข้อมูล การตีความหลักฐาน และการสรุปข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อายุ 5-6 ปี ของโรงเรียนอนุบาลชุมแพ จำนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้แนวการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ จำนวน 25 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้แนวการสอนแบบปกติ จำนวน 25 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กอนุบาล แนวการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน ลักษณะของการสอนเป็นการนำเนื้อหาจากสาระที่เด็กควรเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มาปรับให้เข้ากับเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ คน วัตถุ เหตุการณ์ สถานที่แนวการสอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดปัญหา 2) การสืบค้นข้อมูล 3) การตีความหลักฐาน 4) การสรุปข้อมูล ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) หลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์มีคะแนนทักษะเบื้อต้นทางประวัติศาสตร์ของสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติที่ระดับนัยสำคัญ .05 2) หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์มีคะแนนทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองที่ระดับนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
มงคลรัตน์ บางภู่ภมร . (2548). ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคลรัตน์ บางภู่ภมร . 2548. "ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคลรัตน์ บางภู่ภมร . "ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
มงคลรัตน์ บางภู่ภมร . ผลของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.