ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษาฉบับที่ 9

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษาฉบับที่ 9
นักวิจัย : เสียงพิณ อ่ำโพธิ์
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , วิทยาลัยพยาบาล -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา รัชชุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741310307 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารการศึกษาพยาบาล จากกระทรวงสาธารณสุข รวม 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามรอบแรกมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและเลือกตอบ รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานการพยาบาลศึกษาจะมีการบริหารในลักษณะคณะกรรมการ บุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื้อหาจะมีการบูรณาการ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น บุคลากรจะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง มีการประเมินคุณภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ การบริหารงานอยู่ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและนอกประเทศ การจัดกิจกรรมมุ่งให้นักศึกษามีสมรรถนะที่พึงประสงค์ทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเน้นให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น การบริหารงบประมาณจะมีลักษณะพึ่งตนเอง มีอิสระในการบริหารภายใต้ระบบการตรวจสอบจากสังคม อาคารสถานที่จะได้รับการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารงานการศึกษาจะให้ความสำคัญกับชุมชน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ

บรรณานุกรม :
เสียงพิณ อ่ำโพธิ์ . (2543). อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษาฉบับที่ 9.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสียงพิณ อ่ำโพธิ์ . 2543. "อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษาฉบับที่ 9".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสียงพิณ อ่ำโพธิ์ . "อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษาฉบับที่ 9."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เสียงพิณ อ่ำโพธิ์ . อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษาฉบับที่ 9. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.