ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก ในฐานะโทรทัศน์ท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก ในฐานะโทรทัศน์ท้องถิ่น
นักวิจัย : หฤทัย ขัดนาค
คำค้น : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4640003 , http://research.trf.or.th/node/1821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพและบทบาทของโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อชุมชนผ่านรายการโทรทัศน์ ของ สทท. 11 พิษณุโลก ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ทำการวิจัยและพัฒนารายการของสถานีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นชุมชนของตนเอง รวมทั้งติดตามผลที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและการพัฒนาชุมชนภายหลังการดำเนิน การวิจัยซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การวิจัยเอกสารร่วมกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภาคเหนือตอนล่างที่มีต่อรายการท้องถิ่นปัจจุบัน ร่วมกับการทดลองปฏิบัติการผลิตรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและรายการส่งเสริมศิลปินไทย จากรายการทั้งหมดของสถานี ตามแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและสื่อเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้กำหนดให้มีการประเมินความเป็นโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อชุมชนในระดับองค์กร ระดับรายการ และระดับผู้ชม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างการจัดการสถานีและการบริหารงานแบบราชการเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินงาน เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านงบประมาณ อุปกรณ์และเทคโนโลยี อัตรากำลัง ในขณะที่คุณลักษณะของบุคลากรในเชิงคุณภาพกลับส่งผลในทางบวกคือสามารถปฏิบัติงานได้ดีพอควรในท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลจากอุดมการณ์วิชาชีพและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตัวบุคลากรแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งหากมีการพัฒนาน่าจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรที่สำคัญได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รายการท้องถิ่นปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ รายการข่าวท้องถิ่นและรายการส่งเสริมศิลปินไทยและจัดว่าเป็นรายการที่มีเนื้อหาและการผลิตที่เข้าข่ายการเป็นรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อชุมชนเช่นเดียวกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในขณะที่รายการอื่นๆมีลักษณะไม่ชัดเจนที่จะสามารถระบุได้ว่าเป็นรายการในลักษณะดังกล่าว ผู้ชมร้อยละ 57 ที่นิยมรับชมรายการของสถานีคือกลุ่มผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมักเป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตและสนใจรายการประเภทสาระความรู้ ส่วนประชาชนทั่วไปอีกร้อยละ 43 ไม่นิยมชมรายการเนื่องจากติดภาพลักษณ์ของสถานีว่าเป็นของรัฐบาล รายการไม่มีความต่อเนื่องและขาดความแน่นอนของผังรายการค่อนข้างมาก ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการของผู้ชม พบว่าสามารถทำได้ในระดับการเป็นผู้ชมและระดับผู้ผลิตบางส่วนเท่านั้น ส่วนระดับผู้วางนโยบายและวางแผนการผลิตยังไม่สามารถเข้าร่วมได้ จากการประเมินความเป็นโทรทัศน์ท้องถิ่นของ สทท. 11 พิษณุโลกในทุกระดับสรุปได้ว่าสถานียังไม่สามารถแสดงศักยภาพและบทบาทในการเป็นโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อชุมชนได้อย่างเต็มที่

บรรณานุกรม :
หฤทัย ขัดนาค . (2548). สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก ในฐานะโทรทัศน์ท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
หฤทัย ขัดนาค . 2548. "สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก ในฐานะโทรทัศน์ท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
หฤทัย ขัดนาค . "สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก ในฐานะโทรทัศน์ท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
หฤทัย ขัดนาค . สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก ในฐานะโทรทัศน์ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.