ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์
นักวิจัย : ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
คำค้น : น้ำนม , ยาต้านจุลชีพ , เนื้อสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4420028 , http://research.trf.or.th/node/1818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการพัฒนาชุดตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการตรวจหาสารต้านจุลชีพตกค้างในตัวอย่างน้ำนมโคและน้ำเนื้อที่คั้นจากตัวอย่างเนื้อเยื่อไก่และเนื้อเยื่อสุกรโดยใช้หลักการการยั้บยั้งการแบ่งตัวของแบคทีเรีย จีโอแบซิลลัส สเตียโรเทอร์โมฟิลัส ในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม หลังจาก การอบเพาะที่อุณหภูมิ 65 + 1 องศาเซียลเซียส สามารถอ่านผลการทดสอบโดยดูการเปลี่ยนแปลงของสีบรอมคลีซอล เพอเพิ้ลได้ภายในเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงสำหรับตัวอย่างน้ำนมโค และประมาณ 2? -3? ชั่วโมงสำหรับตัวอย่างอย่างเนื้อไก่และเนื้อสุกร โดยมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหายากลุ่มเบต้าแลคแทมในระดับ 0.005-0.02 พีพีเอ็ม ยากลุ่มเตตร้าซัยคลิน ซัลโฟนามาย สเตร็ปโตมัยซิน เจนต้ามัยซิน และอีริโทรมัยซินในระดับ 0.15-2 พีพีเอ็ม ส่วนยาคลอแรมเฟนิคอล เอ็นโรฟล็อกซาซิน นอร์ฟล็อกซาซิน และยากลุ่มไนโตรฟูแรนส์ ในระดับ 5-12 พีพีเอ็ม วิธีการตรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในไก่และสุกรด้วยชุดตรวจสอบที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะใช้กระดาษกรองซึ่งชุ่มด้วยน้ำเนื้อที่คั้นจากตัวอย่างเนื้อเยื่อของไก่และสุกรใส่ลงในหลอดทดสอบซึ่งเป็นการค้นพบใหม่โดยพบว่ามีประสิทธิภาพดีมากและสามารถแก้ไขปัญหายุ่งยากในการที่ต้องสกัดยาต้านจุลชีพโดยวิธีการเดิม โดยมีความน่าเชื่อถือของชุดตรวจสอบในการตรวจหายาต้านจุลชีพในตัวอย่างซีรั่ม เนื้อและตับ ไก่พบว่ามีค่าความไวรับ (Sensitivity) เท่ากับ 93, 87, 99 % ตามลำดับ ส่วนค่าความจำเพาะ (Specificity) พบว่าสูงถึง 100 % จากทั้ง 3 ชนิดตัวอย่างที่ตรวจ สำหรับค่าความไวรับในการตรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในตัวอย่างซีรั่มและปัสสาวะสุกรพบว่าสูงถึง 100 % ส่วนค่าความจำเพาะเท่ากับ 93.3 และ 100 % ตามลำดับ ทั้งนี้ การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบกับวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ วิธี European Four Plate Test (EFPT) และวิธี Microbial Inhibition Disk Assay (MIDA) พบว่าชุดตรวจสอบสามารถตรวจพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อไก่ได้ 12.3 % ในขณะที่วิธี EFPT และ MIDA สามารถตรวจพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อไก่เดียวกันได้ 0 % และ 1.7 % ตามลำดับ เช่นเดียวกับการ ตรวจหาการตกค้างของยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสุกรชุดตรวจสอบสามารถตรวจพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสุกรได้ 9.3 % ในขณะที่วิธีการ EFPT และ MIDA สามารถตรวจพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสุกรเดียวกันได้ 2 % และ 2.7 % ตามลำดับ ชุดตรวจสอบที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่สามารถทำการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ใช้ในการเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนามทั้งการตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมโค รวมทั้งในไก่และสุกรทั้งในขณะมีชีวิตหรือจากตัวอย่างเนื้อเยื่อของไก่และสุกร

บรรณานุกรม :
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ . (2548). การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ . 2548. "การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ . "การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ . การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.