ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด
นักวิจัย : วรชาติ สุวรรณวงศ์
คำค้น : แผนที่ , การทำแผนที่ , คนตาบอด , แผนที่สำหรับคนตาบอด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735669 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสสำหรับแผนที่ภาพนูน รวมถึงการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูน อันจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับคนตาบอด เรื่องที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ครอบคลุมถึงการหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเชิงสัมผัสกับระดับการรับรู้ การหามิติที่เล็กที่สุดของสัญลักษณ์ภาพนูนที่สามารถใช้งานได้ และขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานจริง และการหาจำนวนทิศทางการหันเหของสัญลักษณ์ภาพนูน ที่คนตาบอดสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยการทดลองและสัมภาษณ์คนตาบอดจำนวนหนึ่ง เครื่องมือหลักที่ใช้ในการทดลองเป็นสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูน ซึ่งได้จากกระบวนการผลิตชนิดสเวล เปเปอร์ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของคนตาบอด จากการสัมผัสสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนต่อตัวแปรตำแหน่ง ทิศทาง ลวดลาย และขนาด มีผลคล้ายคลึงกับการรับรู้ของคนตาดี ที่ใช้สายตามองดูแผนที่สำหรับคนตาปกติ ส่วนที่แตกต่างกันคือตัวแปรรูปร่างและความเข้มอ่อน ซึ่งคนตาบอดสามารถรับรู้ได้ถึงระดับที่สามารถแยกแยะคัดสรรได้ดีถึงดีมาก ในส่วนของการศึกษาเรื่องมิติของสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนของคนตาบอด ได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขของมิติที่เล็กที่สุด และที่เหมาะสมในการใช้งานจริง ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เราได้กฎเกณฑ์พื้นฐาน ในการออกแบบสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูน อันจะเป็นประโยชน์ในการทำแผนที่สำหรับคนตาบอดให้ได้ผลดีต่อไป

บรรณานุกรม :
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . (2546). การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . 2546. "การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . "การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสม สำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.