ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์
นักวิจัย : พิชญ์ ติรณสวัสดิ์
คำค้น : กรมสรรพากร -- ฐานข้อมูล , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ภาษี -- ฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชัย เยี่ยงวีรชน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741740328 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5984
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีการจัดทำข้อมูลขึ้นมาใช้ในหน่วยงานของตนเป็นจำนวนมาก ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เกิดปัญหาขึ้นคือ ไม่อาจเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันได้ กรมสรรพากร เป็นอีกหน่วยงานที่ต้องการเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลอาคารและข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของกรมสรรพากร สำหรับขยายฐานภาษี มีการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อขยายฐานภาษี ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งพบว่า มีปัญหาในการพิจารณาเลือกใช้ตัวเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงตำแหน่งในระบบแผนที่ภาษี การดำเนินงานเชื่อมโยงได้กระทำด้วยมือจากข้อมูล "ที่อยู่" ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและข้อมูล "ที่อยู่" ที่ได้จากการสำรวจ ผลปรากฏว่าสามารถเชื่อมโยงได้ประมาณ 76% โดยต้องสูญเสียกำลังคนในการดำเนินงานทั้งสิ้น 2 เดือน อันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล "ที่อยู่" ของแต่ละหน่วยงาน การกำหนดโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตปริมาณข้อมูลที่ทำการจัดเก็บจะมีปริมาณมากขึ้น มีหลายหน่วยงานที่มีแนวคิดที่จะนำข้อมูลมาใช้ร่วมกันโดยกำหนดให้ใช้ รหัสประจำบ้าน (HID) เป็นตัวเชื่อม เพื่อให้การวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อตัดสินใจ และนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการสร้างรหัสจากข้อมูล "ที่อยู่" (NEWID) ขึ้นมาใช้ก่อนที่จะมี HID อยู่ในทุก ๆ หน่วยงาน ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการจัดโครงสร้างข้อมูล "ที่อยู่" ในแต่ละหน่วยงานให้มีโครงสร้างเดียวกัน เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์ข้อมูล "ที่อยู่" ที่มีการจัดเก็บในทุกหน่วยงาน เป็นส่วนเบื้องต้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ และช่วยนำไปสู่การใช้รหัสประจำบ้าน เป็นรหัสมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่อไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมการจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ เป็นตัวช่วยในการแก้ไขและปรับปรุงให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้นเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ให้มีความถูกต้องถึง 85% ในเวลาอันรวดเร็วกว่าการเชื่อมแบบเดิม

บรรณานุกรม :
พิชญ์ ติรณสวัสดิ์ . (2546). การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญ์ ติรณสวัสดิ์ . 2546. "การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญ์ ติรณสวัสดิ์ . "การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พิชญ์ ติรณสวัสดิ์ . การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.