ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา
นักวิจัย : ธาราริน อร่ามเจริญ
คำค้น : การบำรุงรักษา , การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย พัวจินดาเนตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743471405 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5957
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ออกแบบวิธีการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา โดยศึกษาบทความแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการซ่อมบำรุงรักษา กระบวนการและขั้นตอนในการซ่อมบำรุงรักษาของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สรุปเป็นโครงสร้างกิจกรรมของระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา จากนั้นได้กำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ (Performance Indicators) ของกิจกรรมต่างๆ ออกแบบการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา โดยอาศัยเทคนิคของเดลฟาย กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ จากนั้นได้มีการทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบระบบ กระบวนการ วิธีการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษาที่ได้ออกไว้ สุดท้ายได้ทดลองนำไปใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้ผลลัพธ์คือ (1) โครงสร้างกิจกรรมในระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การจัดการเกี่ยวกับองค์กรซ่อมบำรุงรักษา การจัดการด้านทรัพยากรซ่อมบำรุงรักษา และการจัดการด้านการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษา (2) ตัวชี้วัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษาได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (ก) ตัวชี้วัดสมรรถนะเชิงจิตพิสัย ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน และความพึงพอใจของพนักงาน เป็นต้น และ (ข) ตัวชี้วัดสมรรถนะเชิงวัตถุวิสัย ได้แก่ สัดส่วนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สัดส่วนงานซ่อมบำรุงรักษาที่ได้วางแผนและจัดลำดับงาน และสัดส่วนของเครื่องจักรเสีย เป็นต้น และ (3) ชุดการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งประกอบด้วย วิธีการและขั้นตอนการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา แบบสอบถามการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษาเชิงจิตพิสัย และเชิงวัตถุวิสัย นอกจากนี้จากผลการทดลองใช้กับโรงงานพบว่า ตัวแบบการวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา สามารถเสนอแนะผู้บริหารได้รับรู้ถึงศักยภาพ ด้านการจัดการซ่อมบำรุงรักษาที่แท้จริงขององค์กร และเป็นข้อมูลป้อนกลับที่นำมาใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาขององค์กรได้

บรรณานุกรม :
ธาราริน อร่ามเจริญ . (2543). การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาราริน อร่ามเจริญ . 2543. "การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาราริน อร่ามเจริญ . "การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธาราริน อร่ามเจริญ . การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.