ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
นักวิจัย : ธราดล สุธีรภัทร์
คำค้น : อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ , การก่อสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741303793 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการในการส่งมอบงานก่อสร้าง และปัญหาในการส่งมอบงานก่อสร้างในภาวะปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการส่งมอบงานก่อสร้าง การศึกษาทำโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ในโครงการที่อยู่ในช่วงเวลาการส่งมอบงานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของเจ้าของงาน ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมางานก่อสร้างถึงขั้นตอนในการส่งมอบงานก่อสร้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ในการส่งมอบงานก่อสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบงานก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการส่งมอบงานก่อสร้าง และปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานอาคาร โดยการวิเคราะห์ปัญหาได้อาศัยการพิจารณาความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาจำแนกสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาในการส่งมอบงานก่อสร้าง และปัญหาเมื่อมีการใช้งานอาคาร จากการศึกษาพบว่าการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทยสามารถสรุปได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ การส่งมอบงานก่อสร้างขั้นตอนเดียว และการส่งมอบงานก่อสร้าง 2 ขั้นตอน โดยมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ การให้ความสำคัญต่อการส่งมอบเอกสารต่างๆ แก่เจ้าของงานเมื่องานก่อสร้างในหน่วยงานได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ต่างกันที่สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของงาน และผู้รับเหมางานก่อสร้างเมื่อมีการพิจารณาถึงการแล้วเสร็จขั้นต้น จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกสาเหตุที่ทำเกิดปัญหา ในการส่งมอบงานก่อสร้างได้ดังนี้ 1) สาเหตุที่อยู่ในช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยมีการจัดการระบบเอกสารที่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และการควบคุมเวลาในการก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นสาเหตุหลัก และ 2) สาเหตุที่อยู่ในช่วงเวลาการส่งมอบงานก่อสร้าง โดยมีการตรวจสอบเพื่อรับรองการแล้วเสร็จของงาน ที่ไม่มีหลักการที่แน่นอนและการไม่ให้ความสำคัญ ในการส่งมอบงานเอกสารให้แก่เจ้าของงาน เป็นสาเหตุหลัก ทั้งนี้ในการศึกษานี้ได้เสนอรายละเอียดของแนวทาง ในการดำเนินการส่งมอบงานก่อสร้างโดยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การส่งมอบงานก่อสร้าง

บรรณานุกรม :
ธราดล สุธีรภัทร์ . (2543). การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธราดล สุธีรภัทร์ . 2543. "การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธราดล สุธีรภัทร์ . "การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธราดล สุธีรภัทร์ . การศึกษาการส่งมอบงานก่อสร้างในประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.