ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์
นักวิจัย : ดลฤดี อัศวโกศล
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , ความสามารถในตนเอง , การวิเคราะห์คอนจอยท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ วิรัชชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741757921 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5964
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษารูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตของครู เพื่อระบุคุณลักษณะของครูที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มครูที่มีรูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตต่างกัน และศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตนด้านการใช้อินเตอร์เน็ต และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างสุ่มในการวิจัยคือครูระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 227 คน ข้อมูลได้จากแบบสอบถาม ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร คือ ความเชื่อประสิทธิภาพในตนด้านการใช้อินเตอร์เน็ต และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร คือ รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ต ตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปรวัดจากตัวบ่งชี้สังเกตได้ 14 ตัว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน สถิติวิเคราะห์คอนจอยท์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดล ลิสเรล ผลการวิเคราะห์ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1). รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตของครูระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดโดยการวิเคราะห์คอนจอยท์ได้เป็น 1 กลุ่มใหญ่ โดยครูให้ความสำคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง คือวัตถุประสงค์การใช้อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือลักษณะการใช้อินเตอร์เน็ต วิธีการใช้อินเตอร์เน็ต และเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต ตามลำดับ 2) กลุ่มครูที่มีอายุและประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตที่ต่างกัน มีรูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตด้านเวลาที่ต่างกัน 3) ผลการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลของการใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไค-สแควร์ =92.16 ค่าความน่าจะเป็น =.064 ที่องศาอิสระ =73 GFI = 0.94 RMR มีค่าเท่ากับ 0.087 ตัวแปรแฝงภายในของโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรรูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตได้ 5% ตัวแปรความเชื่อประสิทธิภาพในตนด้านการใช้อินเตอร์เน็ต และตัวแปรปัจจัยคัดสรร มีอิทธิพลทางบวกและทางลบต่อ ตัวแปรรูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ต ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ดลฤดี อัศวโกศล . (2546). รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดลฤดี อัศวโกศล . 2546. "รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดลฤดี อัศวโกศล . "รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ดลฤดี อัศวโกศล . รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.