ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย
นักวิจัย : ชุตินันท์ อิทธิรัตนา
คำค้น : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- ไทย , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธิดารัตน์ บุญนุช , สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736983 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5954
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิเคราะห์สาระการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการการประเมินคุณภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย และพัฒนารูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม แล้วนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสอบถามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำองค์ประกอบฯ ไปพัฒนารูปแบบฯ จากนั้น นำไปพัฒนารูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ 1. การจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ของในประเทศและต่างประเทศมีสาระเกี่ยวกับ จุดประสงค์ของการประเมิน แบบแผนการประเมิน ผู้ประเมิน รายงานการประเมินตลอดจนการติดตามผล การส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และผลกระทบของการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสถาบันอุดมศึกษา 2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย มี 7 องค์ประกอบคือ หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายนอก ประเด็นในการประเมิน การจัดคณะผู้ประเมิน การคัดเลือกผู้ประเมิน วิธีการคัดเลือกและประเมินผลผู้ประเมินด้านจรรยาบรรณ ทักษะผู้ประเมิน และการประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต 3. รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นรูปแบบที่แสดงถึงจุดประสงค์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายนอก แนวปฏิบัตินี้มีการดำเนินงานในเรื่องการเตรียมผู้ประเมิน การจัดให้มีการตรวจเยี่ยม การจัดทำรายงานการประเมิน ตลอดจนการติดตามผล การส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลกระทบ ของการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นการดำเนินงานตามหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA)

บรรณานุกรม :
ชุตินันท์ อิทธิรัตนา . (2546). รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุตินันท์ อิทธิรัตนา . 2546. "รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุตินันท์ อิทธิรัตนา . "รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ชุตินันท์ อิทธิรัตนา . รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.