ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : ชนัดดา ผาสุกมูล
คำค้น : กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม , โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย , จิตวิญญาณ , วัดพระบาทน้ำพุ (ลพบุรี)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทิกา ทวิชาชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717628 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะจิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จำนวน 119 คน รวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณ แบบวัดการรับรู้สภาวะจิตวิญญาณในตนเอง แบบวัดความหวัง แบบวัดคุณค่าและความหมายของชีวิต สภาวะจิตวิญญาณรวม และแบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เปียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความผาสุกทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยที่สามารถทำนายความผาสุกทางจิตวิญญาณได้ดีที่สุดคือ แรงสนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 2. ผู้ป่วยโรคเอดส์มีการรับรู้สภาวะจิตวิญญาณในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า เพศหญิงมีการรับรู้สภาวะจิตวิญญาณในตนเองสูงกว่าเพศชาย และปัจจัยที่สามารถทำนายการรับรู้สภาวะจิตวิญญาณในตนเองได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยด้านเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 3. ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความหวังอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์พบว่า เพศหญิงมีความหวังสูงกว่าเพศชาย ผู้ป่วยที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีความหวังสูงและปัจจัยที่สามารถทำนายความหวัง ได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยด้านเพศและแรงสนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 4. ผู้ป่วยโรคเอดส์มีคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า เพศหญิงมีระดับคุณค่าและความหมายของชีวิตสูงกว่าเพศชาย และปัจจัยที่สามารถทำนายคุณค่าและความหมายของชีวิตได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 5. ผู้ป่วยโรคเอดส์มีสภาวะจิตวิญญาณรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์พบว่า เพศหญิงมีสภาวะจิตวิญญาณรวมสูงกว่าเพศชายและผู้ป่วยที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีสภาวะจิตวิญญาณรวมสูง ปัจจัยที่สามารถทำนายสภาวะจิตวิญญาณรวม ได้ดีที่สุดคือ ปัจจัยด้านเพศและแรงสนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01

บรรณานุกรม :
ชนัดดา ผาสุกมูล . (2545). สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนัดดา ผาสุกมูล . 2545. "สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนัดดา ผาสุกมูล . "สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชนัดดา ผาสุกมูล . สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.