ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด
นักวิจัย : อุรีรัฐ วัฒนชนม์
คำค้น : การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล , คอมพิวเตอร์กราฟิก , หลอดเลือด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ โควาริสารัช , สุทธิลักษณ์ ปทุมราช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472371 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดโดยใช้การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการวิเคราะห์ภาพ เนื่องจากลักษณะของภาพหลอดเลือดมีความแตกต่างหลากหลายมาก ทั้งจากลักษณะของหลอดเลือดเอง จากกระบวนการเตรียมสไลด์ และจากการที่ข้อมูลภาพที่นำมาใช้ต้องผ่านหลายสื่อ จึงทำให้โปรแกรมนี้มีข้อจำกัดที่ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงและผู้ใช้ควรเลือกใช้รูปแบบการทำงานให้เหมาะสม งานวิจัยนี้ได้ออกแบบโปรแกรมวัดเป็น 3 แบบคือ แบบอัตโนมัติ แบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบกำหนดเองโดยผู้วัด ในการวัดแบบอัตโนมัติโปรแกรมจะคัดเลือกคู่จุดที่อยู่บนผนังหลอดเลือดที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อเป็นตัวแทนในการวัดโดยอัตโนมัติ แล้วคำนวณค่าโครงสร้างของผนังหลอดเลือดให้รวมทั้งความหนาของผนังหลอดเลือด สำหรับการวัดแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตัด เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคู่จุดที่การวัดแบบอัตโนมัติได้คัดเลือกมาได้ ในขณะที่การวัดแบบกำหนดเองโดยผู้วัดนั้นผู้ใช้สามารถคัดเลือกคู่จุดการวัดได้เอง งานวิจัยนี้ได้ประเมินผลโปรแกรมวัดกับชุดภาพวงแหวนรูปวงกลมและรูปวงรีที่สร้างขึ้นจำนวน 22 ภาพที่มีความหนา 1 ซม. และ 2 ซม. ค่าความหนาที่วัดได้เป็น 0.994+-0.004 ซม. (n = 313) และ 1.981+-0.025 ซม. (n = 242) สำหรับความหนา 1 ซม. และ 2 ซม. ตามลำดับ โปรแกรมวัดนี้ยังได้ทดลองวัดกับภาพหลอดเลือดจำนวน 27 ภาพ เมื่อเปรียบเทียบผลการวัดโดยคนพบว่าจำนวนคู่จุดที่วัดโดยโปรแกรมนี้มีมากกว่าการวัดด้วยคนมาก โดยเฉพาะภาพหลอดเลือดที่มีขอบของผนังหลอดเลือดชัดเจนซึ่งทำให้ค่าความหนาที่วัดได้มีความน่าเชื่อถือมาก ในการทดลองใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการ Microcirculation ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนี้ช่วยให้การวัดโครงสร้างของผนัง หลอดเลือดทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพทางสถิติมากกว่าการวัดโดยคนซึ่งไม่สามารถเลือกคู่จุดได้ละเอียดเท่า รวมทั้งช่วยลดปัญหาการวัดที่ทำโดยคนที่ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งทำให้ค่าที่วัดได้มีความแปรปรวนสูงด้วย

บรรณานุกรม :
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . (2543). การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . 2543. "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อุรีรัฐ วัฒนชนม์ . การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.