ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ
นักวิจัย : ดรุณี วัฒนศิริเวช
คำค้น : Diffusion , Magnesia , sol-gel , Thermal analysis , Yttria , Zirconia , การวิเคราะห์การสลายตัวเชิงความร้อน , การแพร่ , อิทเทรีย , เซอร์โคเนียร์ , แมกนีเซียร์ , โซล-เจล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4580078 , http://research.trf.or.th/node/1738
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โซลของแมกนีเซียมออกไซด์และอิทเทรียมออกไซด์ที่สถียรในบรรยากาศปกติได้ถูกสังเคราะห์ขึ้น เพื่อใช้เป็นทั้งสารเจือและสารยึดเกาะสำหรับการขึ้นรูปผงเซอร์โคเนีย จากการทดลองพบว่าชิ้นงานที่มีการอัดผสมโซลของแมกนีเซียมออกไซด์และอิทเทรียมออกไซด์ลงไปมีความแข็งแรงเชิงกลก่อนการเผาและความสามารถในการอบผนึกได้ดีกว่าชิ้นงานที่ไม่มีโซลผสม การศึกษาการสลายตัวเชิงความร้อนของผงเจลแห้งของแมกนีเซียมออกไซด์และอิทเทรียมออกไซด์พบว่าโซลทั้งสองชนิดเกิดเป็นผลึกสมบูรณ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 700 ?C จากการทดลองพบว่าชิ้นงานที่มีการเจือแมกนีเซียมออกไซด์ลงไป เป็นปริมาณ 8 เปอร์เซ็นโดยโมล และผ่านการเผาที่ 1600 ?C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เกิดการแยกของเฟสขึ้น แสดงว่ายังต้องปรับปรุงกระบวนการการเผาให้เหมาะสม ในทางตรงกันข้ามการแพร่ของอินเทรียโซลเข้าไปในผงเซอร์โคเนียร์เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า โดยจากการทดลองพบว่าชิ้นงานที่เผาที่ 1200?C ประกอบด้วย 3 เฟสคือ เตตราโกนอล คิวบิก และโมโนคลินิค โดยมีปริมาณของ เตตราโกนอลและคิวบิกมากที่สุด ชิ้นงานเหล่านี้เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน สังเกตเห็นว่ามีลักษณะสองสัณฐานของสองเฟสหลักชัดเจน จากการวัดค่าความแข็งและความเหนียวแบบแตกหักแบบ Vickers ของชิ้นงานที่อบผนึกแล้วพบว่าอยู่ในช่วง 8-12 GPa และ 5-12 MPa.m1-2 ตามลำดับ Air-stable magnesia and ytttria sols have successfully been synthesized and mixed with zirconia powder using a simple mixing and stirring technique. The coating sols showed a dual functions; as a binder and a phase modifier. Specimens prepared with additions of sols showed far superior green strength and sinterability in comparision to those formed without addition of sol or binder. Thermal analysis and XRD of the dried magnesia and ytttria gel powders indicated that they had already crystallised into oxides at the temperature below 700?C. Specimens coated with 8 mole% MgO then fired at 1600?C for 8 hours exhibited a phase separation, indicating that the heat treatment schedule must be modified to obtain the more proper structure. XRD result revealed that the dominant phase in this specimen was monoclinic with a less amount of tetragonal and cubic phases. In contrast, diffusion of coated yttria sol into the zirconia powder seemed to occur at lower temperature since the specimens fired at 1200?C only for 1 hour exhibited three crystalline phases, monoclinic, tetragonal and cubic in which cubic and tetragonal are the major phases. A bi-modal structure of tetragonal and subic phases was generally observed under an SEM in this system. The hardness (Hv) and fracture toughness (KIC) under the load of 4903 mN of the samples fired at different conditions are studied using Vickers miro-indentation and found to be in the range of 8-12 Gpa and 5-12 MPa.m1/2 respectively.

บรรณานุกรม :
ดรุณี วัฒนศิริเวช . (2549). การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดรุณี วัฒนศิริเวช . 2549. "การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดรุณี วัฒนศิริเวช . "การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ดรุณี วัฒนศิริเวช . การศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาคของเซอร์โคเนียเซรามิคซึ่งเตรียมโดยใช้โซล-เจลเป็นแหล่งของสารเจือและตัวยึดเกาะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.