ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
นักวิจัย : สวีณา เกตุสุวรรณ
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา จีนศาสตร์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743465405 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

สารสร้างตะกอน โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ สารช่วยตกตะกอน ชนิดแอนไอออนและแคทไอออน และความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการตกตะกอนทางเคมีมีผลต่อประสิทธิภาพการลดค่าซีโอดีของน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากการศึกษาพบว่าสารสร้างตะกอนที่ลดค่าซีโอดีน้ำเสียจากบ่อพักได้สูงสุด คือ เฟอร์ริกซัลเฟต 250 มก./ล. เมื่อใช้สารช่วยตกตะกอนชนิดแคทไอออน 3.5 มก./ล. และพีเอชประมาณ 7 แต่น้ำที่ได้ค่าพีเอชต่ำมากคือ 4.11 ลดค่าซีโอดีได้ 57.8% ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการบำบัดน้ำให้เป็นกลางรวมกับสารตกตะกอนประมาณ 28 บาท/ลบ.ม. ส่วนโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ 2,000 มก./ล. ร่วมกับสารช่วยตกตะกอนชนิดแคทไอออน 5.0 มก./ล. ที่พีเอชประมาณ 10 ลดค่าซีโอดีได้ 51.9% ค่าใช้จ่ายประมาณ 42 บาท/ลบ.ม. และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 400 มก./ล. ร่วมกับสารช่วยตกตะกอนชนิดแคทไอออน 3.50 มก./ล. ที่พีเอชประมาณ 7.5 ลดค่าซีโอดีได้ 48.3% ค่าใช้จ่ายประมาณ 30 บาท/ลบ.ม. นอกจากนี้สีและสารช่วยย้อมยังมีผลต่อค่าซีโอดีด้วยคือ เมื่อใช้เฟอร์ริกซัลเฟตกับน้ำย้อมประเภทสีดิสเพิส ไดเรกท์ รีแอคทีฟ เบสิค ลดค่าซีโอดีได้ 35.7, 36.2, 38.7 และ 30.7% ตามลำดับ ซึ่งสำหรับสีดิสเพิสและเบสิคใช้โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดค่าซีโอดีได้ 36.9 และ 35.7% ส่วนสารช่วยย้อมประเภทน้ำแป้งใช้โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ ลดค่าซีโอดีได้ 43.4% สารช่วยย้อมประเภทโซเดียมซัลเฟตใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดได้ 42.5% ดังนั้นประสิทธิภาพการลดค่าซีโอดีกับพีเอช สารสร้างตะกอนและสารช่วยตกตะกอนมีความสัมพันธ์กันในรูปเส้นตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) โดยเฟอร์ริกซัลเฟตเป็นสารสร้างตะกอนที่ให้ประสิทธิภาพการลดค่าซีโอดีสูงสุด

บรรณานุกรม :
สวีณา เกตุสุวรรณ . (2543). การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวีณา เกตุสุวรรณ . 2543. "การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวีณา เกตุสุวรรณ . "การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สวีณา เกตุสุวรรณ . การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.