ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา
นักวิจัย : สมบูรณ์ ติรสิทธิ์
คำค้น : ความร้อน -- การถ่ายเท , หลังคา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตุลย์ มณีวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741330963 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้เป็นเรื่องของการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคาโดยวิธีสมดุลความร้อน ระบบหลังคาที่ทำการศึกษามี 2 รูปทรง คือ ทรงหน้าจั่ว และทรงปั้นหยา การศึกษาในแต่ละรูปทรงจะทำการแยกออกอีกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีฝ้าและไม่มีฝ้าเพดาน ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคาที่นำมาพิจารณามีดังนี้ ความหนาของฉนวนกันความร้อน การติดตั้งแผ่นอลูมินั่มฟอยล์ การระบายอากาศภายในช่องใต้หลังคา มุมเอียงของหลังคาและวัสดุที่นำมามุงหลังคา ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านระบบหลังคาที่มีฝ้าเพดานเข้ามายังห้องที่ปรับอากาศจะน้อยกว่ากรณีที่ไม่มีฝ้าเพดานประมาณ 40% การระบายอากาศจากภายนอกผ่านช่องใต้หลังคา 10 ถึง 30 ACH ส่งผลให้ปริมาณความร้อนลดลงประมาณ 15 ถึง 25% การบุฉนวนกันความร้อนหนา 1 นิ้ว ทำให้ปริมาณความร้อนลดลงประมาณ 30 ถึง 40% เมื่อเทียบกับกรณีไม่บุฉนวน ความหนาของฉนวนที่เหมาะสมมีค่าอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 นิ้ว ความหนาที่เกินกว่า 3 นิ้ว จะไม่ช่วยลดความร้อนลงอีกมากนัก การติดแผ่นอลูมินั่มฟอยล์จะลดปริมาณความร้อนลงประมาณ 30 ถึง 40% และประการสุดท้ายจากการศึกษาพบว่า ผลของมุมเอียงและวัสดุที่นำมามุงหลังคา ไม่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคามากนัก

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ ติรสิทธิ์ . (2543). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ ติรสิทธิ์ . 2543. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ ติรสิทธิ์ . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สมบูรณ์ ติรสิทธิ์ . การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของการถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.