ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม
นักวิจัย : ผานิต โอฬารรัตน์มณี
คำค้น : การควบคุมคุณภาพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การควบคุมคุณภาพ -- แผนภูมิ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464514 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5870
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การที่โรงงานอุตสาหกรรมนำแผนภูมิควบคุมไปใช้งาน มักพบปัญหาการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเลือกชนิดของแผนภูมิควบคุมมาใช้ การกำหนดสิ่งที่ต้องการควบคุม การกำหนดจำนวนตัวอย่าง และการพิจารณาเงื่อนไขในการนำแผนภูมิควบคุมมาใช้ การพัฒนางานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม เพื่อให้สามารถเลือกใช้แผนภูมิควบคุมได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้โดยง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการพัฒนาแนวทางในการเลือกใช้แผนภูมิควบคุมคุณภาพ และการออกแบบพารามิเตอร์ในการสร้างแผนภูมิควบคุม ในส่วนที่สองเป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์โดยได้นำแนวทางที่พัฒนาไว้จากส่วนแรกมาทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยมีองค์ประกอบหลักของโปรแกรมดังนี้คือ 1. กำหนดสิ่งที่ต้องการควบคุม 2. กำหนดหน่วยในการวัด 3. เงื่อนไขในการนำแผนภูมิควบคุมมาใช้ 4. พิจารณายืนยันการเลือกแผนภูมิควบคุม 5. กำหนดจำนวนตัวอย่าง 6. คำนวณขีดจำกัดควบคุม 7. อ่านความหมายของแผนภูมิควบคุม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยดังกล่าวนี้ สามารถใช้งานได้ 2 ทางเลือกคือ 1. ใช้งานเพื่อช่วยในการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม 2. ใช้งานเพื่อคำนวณหาขีดจำกัดควบคุมเพื่อสร้างแผนภูมิควบคุมเพียงอย่างเดียว ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีความสามารถในการคำนวณหาค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างฮีสโตแกรม แผนภาพการกระจาย รวมทั้งแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ ที่เลือกใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมที่สร้างขึ้นออกสู่ภายนอก (Data Exporting) และทำการสั่งพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมาใช้งานได้ จากความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวนี้ 1. สามารถช่วยลดเวลาในการคำนวณค่าต่างๆ ทางสถิติได้ และ 2. สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในการเลือกใช้แผนภูมิควบคุมได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
ผานิต โอฬารรัตน์มณี . (2543). ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผานิต โอฬารรัตน์มณี . 2543. "ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผานิต โอฬารรัตน์มณี . "ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ผานิต โอฬารรัตน์มณี . ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.