ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต
นักวิจัย : นันทนา ชูฉัตร
คำค้น : สารหนู , การดูดซับ , คอนกรีต , น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- การกำจัดสารหนู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธเรศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743465944 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5850
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีตขนาดต่างๆ กัน ทดลองแบบแบทช์โดยการทดสอบไอโซเทอมการดูดติดผิว เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดติดผิว และการทดสอบแบบคอลัมน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสารหนู การทดลองศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสารหนู โดยใช้ตัวกลางเศษคอนกรีต ใช้คอลัมน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.025 เมตร ความสูงคอลัมน์ 1.70 เมตร ความสูงชั้นสารดูดติดผิว 1.50 เมตร ใช้น้ำสังเคราะห์ที่เตรียมจากสารประกอบโซเดียมอาร์เซเนต ผสมกับน้ำประปา ที่ความเข้มข้นสารหนูในน้ำประมาณ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการไหลของสารละลาย 3.7 BV/hr จากการทดลองพบว่า เศษคอนกรีตสามารถกำจัดสารหนูในน้ำได้ ในการทดลองแบบคอลัมน์ที่มีอัตราการไหล 3.7 BV/hr ที่ชั้นความสูงตัวกลาง 1.50 เมตร ตัวกลางทุกขนาดที่ทดลอง มีประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูสูงสุดร้อยละ 100 โดยเศษคอนกรีตขนาด 1.0 มม. มีประสิทธิภาพการกำจัด 96.14-100 เปอร์เซนต์และให้ปริมาณน้ำที่ผ่านการกำจัด 1,028.6 BV เศษคอนกรีตขนาด 1.75 มม. มีประสิทธิภาพการกำจัด 95.57-100 เปอร์เซนต์และให้ปริมาณน้ำที่ผ่านการกำจัด 958.3 BV เศษคอนกรีตขนาด 2.0 มม. มีประสิทธิภาพการกำจัด 96.71-100 เปอร์เซนต์และให้ปริมาณน้ำที่ผ่านการกำจัด 728.9BV และเศษคอนกรีตขนาด 2.36 มม. มีประสิทธิภาพการกำจัด 95.92-100 เปอร์เซนต์และให้ปริมาณน้ำที่ผ่านการกำจัด 691.9 BV ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศษคอนกรีตที่มีขนาดเล็ก ให้ปริมาณน้ำที่ผ่านการกำจัดที่มากกว่าเศษคอนกรีตขนาดใหญ่ ดังนั้นแนวโน้มของการนำเศษคอนกรีตมากำจัดสารหนูออกจากน้ำ จึงเป็นไปได้สูง

บรรณานุกรม :
นันทนา ชูฉัตร . (2543). ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทนา ชูฉัตร . 2543. "ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทนา ชูฉัตร . "ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
นันทนา ชูฉัตร . ประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูในน้ำสังเคราะห์ด้วยตัวกลางเศษคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.