ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นักวิจัย : ศิริพร คติธรรมารักษ์
คำค้น : ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) , ฟัสซีเซต , วิธีมอนติคาร์โล , ระบบไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743473025 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางสถิติของอุปกรณ์ ได้แก่ อัตราการเสียและอัตราการซ่อมแซมและปริมาณโหลด เพื่อที่จะทำให้การพิจารณาครอบคลุมความไม่แน่นอนในข้อมูลที่นำมาจากสถิติเหล่านี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำตัวเลขฟัซซีมาประยุกต์ใช้ โดยนำเสนอวิธีการประเมินความเชื่อถือได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์เมื่อให้ข้อมูลของอุปกรณ์เป็นฟัซซี, วิธีการวิเคราะห์เมื่องให้ข้อมูลของอุปกรณ์และโหลดที่พิจารณาเป็นฟัซซี, วิธีการจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลแบบตามลำดับเวลาเมื่อให้ข้อมูลของอุปกรณ์เป็นฟัซซี และวิธีการจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลแบบตามลำดับเวลาเมื่อให้ข้อมูลของอุปกรณ์และโหลดที่พิจารณาเป็นฟัซซี จากนั้นจึงได้นำวิธีเหล่านี้ไปทดสอบกับระบบทดสอบ RBTS บัส 2 ซึ่งให้ผลลัพธ์ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อถือได้แต่ละจุดโหลด ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบ และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ จากนั้นจึงนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห์ และวิธีการจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลแบบตามลำดับเวลา จากผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีที่นำเสนอนี้ จะให้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณโดยวิธีแบบดั้งเดิม

บรรณานุกรม :
ศิริพร คติธรรมารักษ์ . (2543). การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร คติธรรมารักษ์ . 2543. "การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร คติธรรมารักษ์ . "การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศิริพร คติธรรมารักษ์ . การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.