ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักวิจัย : ขัตติยา ทองทา
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- การพัฒนาบุคลากร , บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน , การพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308604 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านประเภท เนื้อหา หน่วยงานที่จัดและระยะเวลาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งศึกษาปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การดำเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจำนวน 206 คน ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเป็นทางการ ที่บรรณารักษ์จำนวนมากที่สุดต้องการเข้าร่วมคือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบไม่เป็นทางการคือ การฝึกปฏิบัติการ เนื้อหาของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการที่บรรณารักษ์จำนวนมากที่สุดต้องการคือ เนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมและการสัมมนา ที่บรรณารักษ์จำนวนมากที่สุดต้องการให้จัดคือ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ส่วนการประชุมคือ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และการบรรยาย อภิปรายทางวิชาการคือ คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ระยะเวลาจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศงาน การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่บรรณารักษ์จำนวนมากที่สุดเห็นว่าเหมาะสมคือ 1-2 วัน ส่วนการหมุนเวียนกันทำงานคือ 1-3 เดือน สำหรับปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวม บรรณารักษ์ประสบปัญหาในระดับปานกลางทั้งหมด โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ งานที่ปฏิบัติมีมากจนไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

บรรณานุกรม :
ขัตติยา ทองทา . (2543). ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขัตติยา ทองทา . 2543. "ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขัตติยา ทองทา . "ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ขัตติยา ทองทา . ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.