ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิต
นักวิจัย : วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
คำค้น : การเกิด , การตาย , การบวช , การสมรส , ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5834
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เป็นการสำรวจผลงานที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้วแต่ละภาค ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2533 เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานภาพของการศึกษาว่ามีอยู่ในระดับใด เพื่อหาแนวทางในการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีชีวิต อันได้แก่ ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย และการปลูกเรือนต่อไป จากการสำรวจการศึกษาในเรื่องประเพณีเกี่ยวกับชีวิตดังกล่าวปรากฏว่า มีผู้ศึกษาไว้แล้วเป็นจำนวน 453 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีการเกิด 88 เรื่อง ประเพณีการบวช 83 เรื่อง ประเพณีการแต่งงาน 109 เรื่อง ประเพณีการตาย 115 เรื่อง และประเพณีการปลูกเรือน 58 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า งานค้นคว้าในชุดประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งเป็นผลงานของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เป็นงานค้นคว้าที่ละเอียดและมีผู้อ้างอิงกันมาก ส่วนผลงานค้นคว้าของคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นภาพลักษณ์ของประเพณีนั้น ๆ มากกว่าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณค่าของตัวประเพณีอย่างชัดเจน จึงน่าจะมีการศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญของประเพณีซึ่งมีมาแต่เดิมเหล่านั้นว่าสนองตอบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันอย่างไร เพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสังคมต่อไป

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ . (2534). สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ . 2534. "สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ . "สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ . สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.