ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล
คำค้น : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ -- การจำแนก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , ปริญญา หอมเอนก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741748701 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ มีพัฒนาการที่รวดเร็ว ยากต่อผู้บริหารระบบจะติดตามข่าวสารและวิทยาการในด้านนี้ได้ทัน การวิจัยนี้จึงจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โดยทำการรวบรวมประเด็นจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งที่มีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้วและที่นำเสนอเฉพาะประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ เช่น เว็บไดเรกทรอรี หลักสูตรการเรียนการสอน การประชุมวิชาการและเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้หลักการทางสถิติคือการวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นมาช่วยในการจัดกลุ่มประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจหรือกำลังให้ความสำคัญจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว จากกรรมวิธีดังกล่าวทำให้ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 15 ประเด็นในหมวดหมู่หลัก และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้กล่าวถึงการหาประเด็นย่อยภายใต้ประเด็นหลักโดยใช้วิธีการค้นหาข้อมูลจากระบบค้นหาข้อมูล (Search Engine) ได้เป็นประเด็นรองในชั้นที่สองจำนวน 10 ถึง 16 ประเด็น กรรมวิธีที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นวิธีการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถรองรับกับปัญหาทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และผลที่ได้ทำให้ทราบถึงกลุ่มของประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆจะต้องศึกษาและให้ความสำคัญ

บรรณานุกรม :
สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล . (2546). การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล . 2546. "การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล . "การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล . การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.