ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ
นักวิจัย : สมหวัง แซ่ตั้ง
คำค้น : การโปรแกรมเชิงวัตถุ , เครื่องวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศิริ หมื่นไชยศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743471006 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและความซับซ้อนของโปรแกรมต้นฉบับ ที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา ค่าวัดต่าง ๆ ที่วัดได้จากเครื่องมือนี้ได้แก่ จำนวนบรรทัดของโปรแกรมต้นฉบับ จำนวนเมทธอดในแต่ละคลาส ระดับของการขาดความสัมพันธ์ภายในคลาส และค่าวัดของไซโคลเมติกของแมคเคบ เป็นต้น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรม และสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนของแต่ละเมทธอดเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกปรับปรุงเมทธอดที่มีค่าความซับซ้อนมาก ๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้วิเคราะห์ระบบสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการประมาณขนาดและความซับซ้อนของโปรเจคต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรเจคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือนี้โดยการอ่านโปรแกรมต้นฉบับแล้วแปลงเป็นซินแท็กซ์ทรี และทำการท่องไปบนซินแท็กซ์ทรีเพื่อเก็บข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ ของโปรแกรมต้นฉบับที่ต้องการ จากนั้นจึงนำค่าต่าง ๆ ไปใช้ในการคำนวณหาค่าวัดและแสดงผลค่าวัด

บรรณานุกรม :
สมหวัง แซ่ตั้ง . (2543). การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง แซ่ตั้ง . 2543. "การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง แซ่ตั้ง . "การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สมหวัง แซ่ตั้ง . การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.