ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์
นักวิจัย : กฤษดา โชคสินอนันต์
คำค้น : รถยนต์ -- ความเร็ว -- สถิติ , การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิติตอล , วีดิทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สืบสกุล พิภพมงคล , สรวิศ นฤปิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743345183 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอวิธีการตรวจจับความเร็วของรถยนต์โดยการประมวลผลข้อมูลภาพที่ได้จากสัญญาณวีดิทัศน์โดยทำงานแบบทันกาล การวัดทำความเร็วกระทำโดยการคำนวณหาระยะทางจริงของรถที่เคลื่อนไปในภาพแล้วหารด้วยระยะเวลาการเคลื่อนที่ของรถ เทคนิคด้านการประมวลผลภาพหลายวิธีได้ถูกนำมาใช้เพื่อหาตำแหน่งของรถ ในที่นี้ได้ทำการพัฒนาขั้นตอนวิธีในการเพิ่มความแม่นยำในการหาตำแหน่งของรถซึ่งจะส่งผลให้การวัดความเร็วมีความผิดพลาดน้อยลง การทดกระทำโดยการใช้ภาพวีดิทัศน์ที่บันทึกจากสภาพจราจรจริง การวัดความเร็วอ้างอิงของรถทำโดยใช้เรดาร์เป็นเครื่องมือวัด ความเร็วของรถที่สุ่มวัดในการทดสอบอยู่ระหว่าง 32 ถึง 79 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสูงสุดของความเร็วที่วัดได้จากโปรแกรมเมื่อเทียบกับที่วัดจากเรดาร์ มีค่าไม่เกิน 3.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างนี้ไม่เกิน 2.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสามารถในการตรวจจับความเร็วของระบบอยู่ระหว่าง 15 ถึง 94 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บรรณานุกรม :
กฤษดา โชคสินอนันต์ . (2542). การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา โชคสินอนันต์ . 2542. "การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา โชคสินอนันต์ . "การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
กฤษดา โชคสินอนันต์ . การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.