ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
นักวิจัย : เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์
คำค้น : การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ , พฤติกรรมสุขภาพ , การส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิรมย์ กมลรัตนกุล , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741746407 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีพ.ศ. 2546 เก็บข้อมูลจากบุคลากรโรงพยาบาลที่ได้รับการสุ่มเลือกแบบ stratified random sampling จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างตอบกลับจำนวน 393 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับ 98.3% ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (84.2%) สถานภาพสมรสคู่ (60.1%) อายุเฉลี่ย 45.5 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี (37.2%) รายได้เฉลี่ย 16,991 บาทต่อเดือน สถานะทางการเงินของครอบครัวส่วนใหญ่พอกินพอใช้ (56%) การทำงานเฉลี่ย 8.5 ชั่วโมงต่อวัน พฤติกรรมสุขภาพพบว่า บุคลากรมีการออกกำลังกายน้อยทั้งเพศหญิงและเพศชาย(65.3% และ 43.5%) สูบบุหรี่ (5.6%) ดื่มสุรา (27.7%) และรับประทานยาคลายเครียด (10.4%) ขณะที่การรับประทานอาหารไขมันสูงมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์พบ 52.1% สวมหมวกกันน๊อคหรือคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ/ขี่รถทุกครั้ง (68.4%) ผลการตรวจพบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดตั้งแต่ 240 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป พบ 26.0% ซึ่งเท่ากับดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว(เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน) 16.8% และมีความเครียดสูงกว่าเกณฑ์พบ 9.7% การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ (65.6%) พิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศชายมีความเสี่ยงสูงมากกว่าเพศหญิง กลุ่มคนงาน/ช่างมีความเสี่ยงระดับสูงมากที่สุด สถานภาพหม้ายและหย่ามีความเสี่ยงระดับสูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ กลุ่มอายุ 46 ปีขึ้นไป พบความเสี่ยงสูงมากกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า กลุ่มระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญามีความเสี่ยงระดับสูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ กลุ่มที่ทำงาน 11-20 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงระดับสูงมากที่สุด และกลุ่มมีหนี้สินพบความเสี่ยงสูงมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีหนี้สิน เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่า อายุ สถานะการเงินของครอบครัว การรับประทานยาคลายเครียด การออกกำลังกาย การสวมวกกันน๊อค/คาดเข็มขัดนิรภัย ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติกับระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ (p<0.05) ดังนั้นโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงควรมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นระยะ จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ และการอบรมวิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ . (2546). การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ . 2546. "การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ . "การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ . การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.