ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
นักวิจัย : พรชัย ท้วมปาน
คำค้น : สินค้า -- การขนส่ง , ต้นทุน , การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) , อ้อย -- การขนส่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741723822 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและคุณค่ากิจกรรม ในกระบวนการขนส่งอ้อยจากไร่ไปยังโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งวิเคราะห์ทั้งต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม การศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบเทียบแต่ละวิธีการเก็บเกี่ยว โดยจำแนกวิธีการเก็บเกี่ยวเป็น 3 วิธีคือ ใช้แรงงานคนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถ ใช้แรงงานคนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถโดยใช้รถคีบ และใช้รถตัดอ้อยในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถ ผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการขนส่งพบว่า ต้นทุนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถมีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือการขนส่งอ้อยไปยังโรงงาน การขนส่งเที่ยวกลับ และการรับอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการขนส่ง และจัดส่งอ้อยของแต่ละวิธีการเก็บเกี่ยว พบว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน ในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถใช้ต้นทุนในการขนส่ง และจัดส่งอ้อยต่อเที่ยวสูงที่สุด รองลงมาคือการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดอ้อย ในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถ และการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน ในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถโดยใช้รถคีบ ตามลำดับ การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมในกระบวนการขนส่งและจัดส่งอ้อย พบว่ากระบวนการทำงานที่จะต้องมีการปรับปรุงด้านค่าใช้จ่าย คือ การตัดอ้อย การลำเลียงอ้อยขึ้นรถ และการขนส่งอ้อย ในส่วนของกระบวนการทำงานที่จะต้องมีการปรับปรุงด้านเวลา คือ การตัดอ้อย และรับอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการขนส่งและจัดส่งอ้อยแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางแรกเป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขและปรับปรุง กระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยการเลือกวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับปริมาณผลผลิต แนวทางที่สองเป็นการเสนอแนวทางเพื่อปรับลดความสูญเสีย ในกระบวนการขนส่งอ้อย โดยให้ความรู้แก่ชาวไร่อ้อยให้ตระหนักถึงต้นทุน ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขนส่งในระยะทางไกลขึ้น แนวทางที่สามเป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อปรับลดเวลา ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งโดยเสนอให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลในการจัดการวางแผนการเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยร่วมกัน

บรรณานุกรม :
พรชัย ท้วมปาน . (2545). โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย ท้วมปาน . 2545. "โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย ท้วมปาน . "โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พรชัย ท้วมปาน . โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.