ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500
นักวิจัย : ธนนันท์ บุ่นวรรณา
คำค้น : ผู้ลี้ภัย -- นโยบายของรัฐ -- ไทย , ผู้ลี้ภัย -- เวียดนาม , ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม -- ไทย , ป. พิบูลสงคราม, จอมพล, 2440-2507
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุด จอนเจิดสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713991 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงนโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ. 2491-2500 และศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติของรัฐบาลในช่วงการเข้ามาบริหารประเทศของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง และศึกษาถึงผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อผู้อพยพชาวเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินนโยบายต่อผู้อพยพชาวเวียดนามในช่วงการเข้ามาบริหารประเทศของจอมพล ป. พิบูลสงครามครั้งที่สองนั้นมีความเข้มงวดมากกว่ารัฐบาลชุดก่อน (รัฐบาลพลเรือน) นอกจากนี้แล้วยังพบว่าการกำหนดนโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงภายในของไทยกับผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศที่ต้องการนำประเทศเข้าไปเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ ปัจจัยดังกล่าวทำให้รัฐบาลกำหนดนโยบายเข้มงวดต่อชาวเวียดนามอพยพเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และจากความเข้มงวดของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจของชาวเวียดนามโดยรวมและส่งผลให้ชาวเวียดนามอพยพเหล่านั้นประท้วงการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

บรรณานุกรม :
ธนนันท์ บุ่นวรรณา . (2545). นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนนันท์ บุ่นวรรณา . 2545. "นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนนันท์ บุ่นวรรณา . "นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ธนนันท์ บุ่นวรรณา . นโยบายชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2491-2500. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.