ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ
นักวิจัย : สายัณห์ บัวบาน
คำค้น : น้ำนม , โคนม , การประมาณค่าพารามิเตอร์ , พันธุกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ , ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472886 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาครั้งนี้เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และประเมินค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะปริมาณน้ำนมในวันทดสอบ และลักษณะปริมาณน้ำนมที่ 305 วัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งสองลักษณะโดยใช้แฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยแม่โคนมที่ให้น้ำนมสมบูรณ์ในระยะการให้นมครั้งแรก อย่างน้อย 150 วัน จำนวน 645 ตัว การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน (ความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมถาวร และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน) สำหรับปริมาณน้ำนมในระยะการให้นมที่ 305 วันใช้โมเดลบันทึกผลิตน้ำนมในระยะการให้นมที่ 305 วัน (305-day lactation model, 305DLM) และปริมาณน้ำนมในวันทดสอบใช้โมเดลบันทึกผลผลิตน้ำนมในวันทดสอบ (test day model, TDM) ด้วยวิธี Restricted maximum likelihood (REMl) ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากการจำแนกกลุ่มที่มีการจัดการและสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วย ฝูง-วันทดสอบ มีค่าต่ำกว่าการจำแนกด้วย ฝูง-ปี-ฤดูกาลตลอด 15.64 เปอร์เซ็นต์ ค่าอัตราพันธุกรรมของปริมาณน้ำนมในวันทดสอบมีค่าต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับปริมาณน้ำนมในระยะการให้นมที่ 305 วัน ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างปริมาณน้ำนมในวันทดสอบกับปริมาณน้ำนมในระยะการให้นมที่ 305 วันมีค่าสูงกว่า 0.76 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการผสมพันธุ์จาก TDM กับ 305DLM ด้วย Pearson correlation และ Spearman rank correlation ได้ค่าสูงกว่า 0.87 ทั้งข้อมูลทั้งหมดและข้อมูลบางส่วน แสดงให้เห็นว่าค่าการผสมพันธุ์สำหรับปริมาณน้ำนมในวันทดสอบมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับปริมาณน้ำนมในระยะการให้นมที่ 305 วัน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปริมาณน้ำนมในวันทดสอบสามารถใช้แทนปริมาณน้ำนมในระยะการให้นมที่ 305 วันสำหรับประเมินค่าทางพันธุกรรมของโคนมได้โดยใช้ TDM ที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
สายัณห์ บัวบาน . (2543). การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายัณห์ บัวบาน . 2543. "การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายัณห์ บัวบาน . "การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สายัณห์ บัวบาน . การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.