ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง
นักวิจัย : สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน
คำค้น : อินเวอร์เตอร์ , วงจรรวม , อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741301898 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า 1 เฟสแบบใหม่ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง โดยวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่นำเสนอได้จากการบูรณาการวงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ที่ใช้สวิตช์คู่กับวงจรอินเวอร์เตอร์แบบบริดจ์ โครงสร้างวงจรนี้จะใช้สวิตช์กำลังเพียง 4 ตัวเท่านั้น ข้อเด่นของวงจรที่นำเสนอคือการใช้เทคนิคการสวิตช์อย่างง่ายช่วยลดปัญหากระแสฮาร์มอนิกทางด้านเข้า และการมอดูเลตสวิตช์กำลังที่ใช้ร่วมกันระหว่างวงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์กับวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อช่วยลดขนาดแรงดันบัสไฟตรงที่จำเป็น นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ยังได้นำเสนอเทคนิคการควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้านออกให้เป็นรูปไซน์ที่มีความเพี้ยนฮาร์มอนิกต่ำแม้ในสภาวะโหลดไม่เชิงเส้น โดยใช้ตัวควบคุมแบบป้อนกลับตัวแปรสถานะช่วยให้อินเวอร์เตอร์มีผลตอบสนองชั่วครู่ที่เร็วและตัวควบคุมแบบทำซ้ำทำหน้าที่กำจัดค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัว ผลการทดสอบวงจรโดยรวมแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีของวงจรแปลงผันกำลังที่พัฒนาขึ้น โดยวงจรสามารถปรับปรุงรูปคลื่นกระแสด้านเข้าให้มีรูปร่างใกล้เคียงไซน์ได้ ในขณะเดียวกันวงจรอินเวอร์เตอร์ก็สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้ารูปไซน์ที่มีความเพี้ยนฮาร์มอนิกต่ำจ่ายให้โหลดได้ในสภาวะต่างๆ ได้

บรรณานุกรม :
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน . (2543). วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน . 2543. "วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน . "วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน . วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.