ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วาสินี ลิ่มอรุณ
คำค้น : อาคารชุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การซื้อบ้าน , พฤติกรรมผู้บริโภค , การประมูลที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสาวลักษณ์ เลิศบุศย์ สุรพลชัย , มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741303858 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาลักษณะและสภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ การวางแผน เหตุผลในการตัดสินใจประมูลซื้อห้องชุดและความพึงพอใจ ของผู้ประมูลซื้อห้องชุดระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยมีสาระสำคัญดังนี้ การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดระดับราคาปานกลาง พบว่าผู้ประมูลส่วนใหญ่มีการวางแผนที่ดี มีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน โดยการสำรวจค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประมูลซื้อห้องชุด และทำการพิจารณาภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ นอกจากนี้ผู้ประมูลมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการลงทะเบียนที่โครงการอาคารชุดและสำรวจสภาพห้องชุด สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและราคาห้องชุด ของโครงการอื่นที่เปิดขายปกติในบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งราคาประมูลซื้อห้องชุด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ผลการพิสูจน์สมมุติฐาน พบว่าผู้ประมูลซื้อห้องชุดด้วยเงินสด และผู้ประมูลซื้อห้องชุดโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน มีการวางแผนที่ดีและมีขั้นตอนในการตัดสินใจ ประมูลซื้อห้องชุดที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในส่วนของการวางแผนเกี่ยวกับการตั้งราคาประมูลซื้อ พบว่าผู้ประมูลซื้อห้องชุดด้วยเงินสด จะให้ความสำคัญกับการตั้งราคาประมูลซื้อมากกว่า เนื่องจากผู้ประมูลซื้อห้องชุดด้วยเงินสด มีการกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน ตามกำลังซื้อหรือจำนวนเงินที่ตนเองมีอยู่ จากการที่ผู้ประมูลมีการวางแผนที่ดี ก่อนตัดสินใจประมูลซื้อห้องชุด ส่งผลให้ผู้ประมูลมีความพอใจทั้งในเรื่องของการซื้อขาย โดยวิธีการประมูล ราคาที่ประมูลซื้อห้องชุด สภาพห้องชุดและสภาพแวดล้อมทั่วไปของโครงการ ทำให้ผู้ประมูลส่วนใหญ่ไม่ต้องการขายห้องชุดที่ประมูลซื้อ 81.2% สำหรับผู้ที่ต้องการขายห้องชุด 18.8% แบ่งเป็นผู้ที่ต้องการขายห้องชุด เนื่องมาจากความไม่พอใจที่เกิดจากการประมูลซื้อห้องชุด 9.9% สาเหตุสำคัญเนื่องจากผู้ประมูลไม่มีการวางแผน และไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมประมูล แต่ตัดสินใจประมูลซื้อห้องชุดโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากการเสนอราคาแข่งขันกันในแต่ละครั้ง ผู้ประมูลต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจที่รวดเร็ว แต่เนื่องจากผู้ประมูลไม่มีข้อมูลด้านต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจ ประกอบกับแรงกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่ประมูล ที่ต้องการให้ผู้ประมูลเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่นต่อไป ทำให้ตัดสินใจโดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน และเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ประมูลซื้อห้องชุดได้ในราคาที่สูงกว่า ความสามารถในการจ่ายหรือผ่อนชำระได้ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและต้องการที่จะขายห้องชุดที่ประมูลซื้อได้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การประมูลที่อยู่อาศัยนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบการขายที่มีประสิทธิภาพในช่วงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สามารถช่วยลดจำนวนบ้านว่างในตลาดที่อยู่อาศัยได้มากกว่าและเร็วกว่าการชายโดยวิธีอื่น แต่การประมูลที่อยู่อาศัยก็มีส่วนในการเพิ่มจำนวนบ้านมือสองที่รอการขายในตลาดที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อให้การประมูลที่อยู่อาศัย เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้ประมูลควรมีการวางแผนที่ดี และมีความพร้อมทางด้านการเงินก่อนตัดสินใจเข้าร่วมประมูลซื้อที่อยู่อาศัย

บรรณานุกรม :
วาสินี ลิ่มอรุณ . (2543). การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสินี ลิ่มอรุณ . 2543. "การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสินี ลิ่มอรุณ . "การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วาสินี ลิ่มอรุณ . การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.