ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ โชคถาวร
คำค้น : ประชากรแฝง , ความหนาแน่นของประชากร -- ไทย -- กรุงเทพฯ , เมือง -- การเจริญเติบโต , พญาไท (กรุงเทพฯ) , ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ) , มีนบุรี (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ผ่องศรี จั่นห้าว , อภิชาติ วงศ์แก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741305516 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5781
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของประชากรแฝงที่เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ใช้พื้นที่ศึกษาเขตพญาไท เขตลาดพร้าว และเขตมีนบุรีเป็นตัวแทน ตามลำดับ โดยมีแนวเหตุผลว่า ลักษณะประชากรแฝงในเขตเมืองแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเข้ามาทำกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสภาพของแต่ละพื้นที่ว่ามีกิจกรรมหรืองานรองรับมากน้อยเท่าใด ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวประชากรแฝงในพื้นที่ศึกษาเขตละ 300 ชุด โดยศึกษาตัวแปร 14 ตัว คือ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ที่อยู่ตามทะเบียนที่อยู่อาศัยจริง วัตถุประสงค์การเข้ามา การทำกิจกรรมในการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ พาหนะ เวลาเดินทางไปเรียนหรือทำงาน เวลาที่ใช้ในการเดินทางไป เวลาเดินทางกลับที่พัก และเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรแฝงในแต่ละพื้นที่ไม่แตกต่างกันนัก โดยมีสัดส่วนเพศชายใกล้เคียงกันกับเพศหญิง และมีช่วงอายุอยู่ในกลุ่มวัยกำลังแรงงาน (14-59 ปี) เกือบทั้งสิ้น ประชากรแฝงส่วนใหญ่ของทั้ง 3 เขต มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและประกอบอาชีพรับจ้างหน่วยงานเอกชนหรือทั่วไปมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่สูงนักคือ ต่ำกว่า 5,000-10,000 บาท ต่อเดือน ประชากรแฝงส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเป็นผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อทำงานประจำและอยู่ในการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมซึ่งอยู่ในแต่ละเขตเมือง ประชากรแฝงเหล่านี้จะมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่ทำงานหรือที่ทำกิจกรรมระหว่างวันของตน และใช้เวลาเดินทางไปกลับระหว่างที่พักอาศัยและที่ทำงานน้อยกว่า 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีเวลาเดินทางไป-กลับกระจัดกระจายทั้งในช่วงเช้าและเย็น

บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ โชคถาวร . (2543). ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวลักษณ์ โชคถาวร . 2543. "ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เยาวลักษณ์ โชคถาวร . "ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เยาวลักษณ์ โชคถาวร . ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.