ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์
นักวิจัย : อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์
คำค้น : การออกแบบระบบ , การจำลองระบบ , ธนาคารพาณิชย์ -- การบริหาร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741718071 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงิน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง หาเทคนิคความสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลประมาณการหรือข้อมูลจำลอง รวมทั้งศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศึกษาการประเมินผลเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศเป็นกรณีศึกษา นอกจากนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยทำแผนผังกระแสข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ที่ได้จากระบบ จากนั้นจึงได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์ซึ่งประมวลผลบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบส่วนบุคคล (stand alone) โดยใช้โปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic) รุ่น 6.0 ทำหน้าที่ช่วยงานด้านบริหารและประสานงานกับผู้ใช้ระบบ ส่วนการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ และประเมินผลเปรียบเทียบ รวมถึงการจัดทำรายงานใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล ออฟฟิต 95 โดยเสริมคำสั่งการควบคุมการทำงาน (macro command) ด้วยวิชวลเบสิกสำหรับเอ็กเซล และท้ายที่สุดได้ทำการทดสอบโปรแกรมแบบจำลองฯ ปรากฏว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตรงตามที่ออกแบบไว้ ส่วนข้อมูลจำลองนั้นมีความใกล้เคียงกับข้อมูลจริงอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจในการดำเนินงานของธนาคาร สามารถใช้โปรแกรมแบบจำลองฯ วางแผนดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และประเมินฐานะการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นได้ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียน การสอนให้เกิดทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจได้ดีขึ้น

บรรณานุกรม :
อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์ . (2545). การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์ . 2545. "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์ . "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์ . การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.