ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์
นักวิจัย : เผด็จ ธรรมรักษ์
คำค้น : management , pig , Puberty , Reproduction , การจัดการ , ระบบสืบพันธุ์ , วัยเจริญพันธุ์ , สุกร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4580021 , http://research.trf.or.th/node/1710
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวพันธุ์ผสม แลนด์เรซ-ยอร์กเชียร์ (LY) ที่ถูกเลี้ยงภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ทำการศึกษาในฟาร์มสุกรขนาด 2,400 แม่ แห่งหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี มีสุกรจำนวน 659 ตัว ถูกนำเข้ามาศึกษา ตัวอย่างอุจจาระจากสุกรสาวจำนวน 214 ตัว ถูกนำมาวิเคราะห์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในอุจจาระในช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การตรวจฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใช้ชุดทดสอบมาตรฐาน 125 I-radioimmunoassay สุกรสาวที่นำมาใช้ในการทดลองเข้าฝูงครั้งแรกเมื่ออายุ 173.5+10.7 วัน น้ำหนัก 95.4 + 10 กก. และความหนาไขมันสันหลัง (BF) 11.8 + 2.5 มม. ระยะเวลาตั้งแต่เข้าฝูงถึงแสดงการเป็นสัดครั้งแรก (EOI) เฉลี่ย 22.0 + 15 วัน (พิสัย 1-58 วัน) สุกรสาวที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในฤดูหนาว (110.1 กก. 13.9 มม.) และฤดูฝน (109.8 กก. 13.4 มม) มีน้ำหนักตัว และไขมันสันหลังสูงกว่าสุกรสาวที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในฤดูร้อน (97.4 กก., 11.3 มม.) (P<0.001) ในฤดูร้อน 91% ของสุกรสาวแสดงการเป็นสัดหลังจากเข้าฝูงมาแล้วมากกว่า 30 วัน ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าฤดูฝน (35.7%) และฤดูหนาว (67.6%) (P<0.001) อย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะห์ฮอร์โมนพบว่าสุกรสาวที่มีการตกไข่ครั้งแรกมี 35.7% (กลุ่ม A) สุกรสาวที่เคยตกไข่มาก่อนแล้วมี 20.6% (กลุ่ม B) และสุกรสาวที่ไม่พบว่าตกไข่มี 44.4% (กลุ่ม C) ในฤดูร้อนสัดส่วนของสุกรกลุ่ม A ต่ำกว่าฤดูฝนและฤดูหนาวอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยเฉลี่ยสุกรสาวที่มีความหนามันสันหลังสูงเมื่อเข้าฝูง จะมีระยะ EOI สุกรสาวที่มี BF บาง (r = 0.23, P<0.001) อายุ ความหนามันสันหลัง และน้ำหนักตัวเมื่อเป็นสัดไม่มีผลต่อจำนวนลูกสุกรมีชีวิตแรกคลอดและจำนวนลูกสุกรทั้งหมดแรกคลอดต่อครอก ในท้องที่ 1, 2 และ 3 ระยะหย่านมถึงผสมในสุกรท้องแรกมีแนวโน้มสูงขึ้นในสุกรสาวที่เป็นสัดภายใน 10-20 วัน หลังเข้าฝูงเปรียบเทียบกับสุกรสาวที่เป็นสัดหลัง 41 วัน เมื่อเข้าฝูง (5.5 กับ 6.9 วัน; P=0.09) อัตราเข้าคลอดไม่แตกต่างกันระหว่างสุกรกลุ่ม A B และ C (73%, 75% และ 75% ตามลำดับ) สุกรสาวที่ผสมติดจากการผสมครั้งแรกมีน้ำหนักตัว BF และ EOI ไม่ต่างจากสุกรสาวที่ผสมไม่ติด (P>0.05) โดยสรุปสุกรสาวพันธุ์ LY ที่ถูกเลี้ยงภายใต้อากาศร้อนชื้น แสดงการเป็นสัดครั้งแรกเมื่ออายุ 195 วัน น้ำหนัก 106 กก. และความหนามันสันหลัง 13 มม. ประมาณ 20% ของสุกรสาวที่แสดงการเป็นสัดครั้งแรก การตกไข่มาแล้ว จำนวนสุกรสาวที่แสดงการเป็นสัดพร้อมกับตกไข่ต่ำสุดในฤดูร้อนและสุกรสาวที่เข้าฝูงในฤดูร้อนเป็นสัดช้ากว่าฤดูฝนและฤดูหนาว น้ำหนักตัวและความหนามันสันหลังเมื่อเป็นสัดครั้งแรกมีผลน้อยต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ The objective of the present study was to investigate puberty attainment in the crossbred Landrace x Yorkshire (LY) gilts reared under tropical conditions. This study was carried out in a 2,400-sows herd for 1-year period. A total of 659 crossbred LY replacement gilts were included. Fecal samples from 214 gilts were samplings to determine fecal progesterone profile around puberty. A solid-phase 125I-radioimmunoassay was used to determine the progesterone concentrations in the faecal extracted. The gilts entered the gilt pool at an average age of 173.5?10.7 days, 95.4?10 kg body weight and a backfat thickness of 11.8?2.5 mm and the average entry-first-observed oestrus interval (EOI) was 22.0 ? 15 days (range 1-58 days). Both BW and BF were significantly higher in gilts that showed estrus during winter (110.1 kg, 13.9 mm) and rainy (109.8 kg, 13.4 mm) than summer (97.4 kg, 11.3 mm) (P<0.001). Ninety-one percent of the gilts that showed estrus during summer have been in the gilts pool over 30 days, which was significantly higher than rainy (35.7%) and winter (67.6%) (P<0.001). The hormonal profile indicated that gilts that had first ovulation (Group A) was 35.1%, gilts that had been ovulated was 20.6% (Group B) and gilts that had no ovulation at first observed estrus was 44.4% (Group C). During summer the proportion of group A gilts was significantly lower than winter and rainy season (P<0.05). On average, gilts with a thick BF at entry had a longer EOI than gilts with a thin BF at entry (r=0.23, P<0.001). An increase in 1 mm of BF at entry resulted in a 1.4 days increased in EOI. Gilts with a high GR from entry to oestrus had a shorter EOI than gilts with a low GR from entry to oestrus (r=-0.22, P<0.001). Age, BF and body weight at first observed oestrus did not significantly influence subsequent litter size (TB and BA) in first, second and third litters. WSI in primiparous sows tend to be longer when EOI increase from 10-20 days to more than 41 days (5.5 versus 6.9 days, P=0.09). FR did not differ significantly among group A, B and C (73%, 75% and 75%, respectively). BW and BF at first observed oestrus and EOI did not differ between gilts that successfully farrow and those that fail to farrow (P>0.05). In conclusion, LY gilts reared under tropical conditions expressed first standing oestrus at 195 day of age, 106 kg of BW and BF 13.0 mm. About 20% of the first observed estrus gilts have been ovulated. The number of gilts showing estrus and ovulating was lowest during summer. Gilts that enter the herd during summer attain puberty later than during rainy and winter. Body weight and backfat thickness at first observed seem to have minor effects on subsequent reproductive performances.

บรรณานุกรม :
เผด็จ ธรรมรักษ์ . (2549). อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผด็จ ธรรมรักษ์ . 2549. "อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผด็จ ธรรมรักษ์ . "อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
เผด็จ ธรรมรักษ์ . อิทธิพลของอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ในสุกรสาวต่อประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.