ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
คำค้น : Male and Female Role , reproductive health , responsibility , ความรับผิดชอบ , บทบาทหญิงชาย , อนามัยการเจริญพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4580015 , http://research.trf.or.th/node/1705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาปัจจัยและรูปแบบในการส่งเสริมบทบาทชายต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยรูปแบบการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ การวิจัยเชิงสำรวจ การพัฒนารูปแบบ การทดลองใช้รูปแบบ และการประเมินผลรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจ คือนักศึกษาชายระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 347 คน ซึ่งได้จากการสุ่มหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทหญิงชายและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ สถานที่พักอาศัยขณะศึกษา แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศศึกษาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การมีคู่รัก และการเคยมีเพศสัมพันธ์ การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของนักศึกษาชายเกี่ยวกับอนามัยการเจริฐพันธุ์ ฐานคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบมาจากผลการสำรวจ ทบทวนองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทดลองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้กระบวนการกลุ่มแนวสตรีนิยมร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จำนวน 15 คนเท่ากัน กิจกรรมทุกครั้งจะมีนักศึกษาหญิงรร่วมสะท้อนความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการทดลองพบว่าการสื่อสารระหว่างหญิงและชายทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน นักศึกษาได้นำสิ่งที่ได้รับไปถ่ายทอดกับเพื่อนเพื่อปรับทัศนคติทางเพศและแนวคิดของตนเองในการปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามเช่นการให้เกียรติ การเคารพการตัดสินใจของผู้หญิง ให้อิสระในการคบผู้อื่น อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อจำกัด คือ จำนวนสมาชิกในกลุ่มทดลองที่น้อยเกินไป และขาดการติดตามระยะยาว การวิจัยครั้งนี้นำไปสู่ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมบทบาทขายต่อการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้หญิงให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น และควรใช้รูปแบบดังกล่าวร่วมกับหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาสอนอยู่ โดยมีนักศึกษาชายแกนนำเป็นผู้ขยายผล ซึ่งจะทำให้ทั้งสองเพศเข้าใจและสามารถปรับตัวต่อการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม This research was the action research and was to study factor and form of the promotion male’s role on reproductive health responsibility. The form of this research comprised of 4 stages. The first stage was to conduct a survey. The second stage was development of the program. The third stage was implementation of the program and the fourth stage was evaluation of the program. The sample groups for first stage were the 347 undergraduate students in Uttaradit province, which were recruited from random system. Data was collected from questionnaire. The result showed that the factors, which were related to perception of gender’s role and responsibility on reproductive health, were dwelling, source of sex information, alcohol beverage drinking, being sweetheart experience and used to sexual-intercourse. The form of the promotion male’s role on reproductive health responsibility had been developed. The contents of this program derived from results of the survey in stage one and reviewing the concepts, theories and related studies. The form of the promotion male’s role on reproductive health responsibility program was implemented using feminist group process and participatory learning process. The student was divided to 2 groups, the experiment group and control group. In activity operation, the female student shared their idea and experience. The result demonstrated that the communication between male and female made the understanding, translation to their friend and then sex attitude and an idea were adjusted to behave oneself on contrary gender such as accreditation, respect female’s decision, give an opportunity to associate with other people. However, this study had the limitation; such as a small sample size and they were not followed-up in a long time. Based on the results of this project, it is recommended that the promotion male’s role on reproductive health participation and the changing attitude of female to make a bargain should be further developed. This programme should be integrated into the regular school curriculum. The enlarge person should be the backbone male student. It could make both sex adjust oneself about the suitable of relation to the opposite sex.

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . (2548). โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . 2548. "โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . "โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ . โครงการศึกษาปัจจัยและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทชาย ในการรับผิดชอบอนามัยเจริญพันธุ์ ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.