ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
นักวิจัย : วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4480005 , http://research.trf.or.th/node/1689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการเวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้ดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2544 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบด้วยกิจกรรม 6 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ในประเทศไทยจำนวน 9 ฉบับ โดยวิเคราะห์ประเมินผลงานวิจัยจำนวน 3,705 เรื่องและรวบรวมผลงานวิจัยประเภท randomized controlled study จำนวน 204 เรื่องเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ส่วนที่ 2 การสิเคราะห์ประเมินคุณภาพและการเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ ( clinical practice guidelines ) ที่สร้างขึ้นในประเทศไทยจำนวน 323 เรื่อง ซึ่งพบว่าแนวทางเวชปฏิบัติส่วนมากยังด้อยคุณภาพและวิธีการเผยแพร่ยังไม่เหมาะสม ผลการศึกษานี้ได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การพัฒนาการสร้าง การทบทวน และการเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติที่มีคุณภาพและเหมาะสมมากขึ้น ส่วนที่ 3 การพัฒนาทักษะในการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ส่วนมากเป็นอาจารย์ในคณะแพทย์ศาสตร์ต่างๆ และเป็นนักศึกษาปริญญาโทโดยใช้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพจำนวน 37 โครงการ ส่วนที่ 4 การจัดการความรู้โดยนำเอาความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ได้ในประเทศไทยมาเผยแพร่และปรับเปลี่ยนให้บริการสุขภาพเป็นบริการที่อิงกับหลักฐานเพื่อนำไปสู่บริการสุขภาพที่มีประสิทธิผล ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นธรรม ส่วนที่ 5 การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ตามความเชี่ยวชาญของผู้ร่วมโครงการ ตามปัญหาสุขภาพ และตามความประสงค์ของผู้วางนโยบายและ/หรือผู้ให้บริการสุขภาพ กิจกรรมในส่วนที่ 4 และ 5 นี้ได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการและได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์จำนวน 16 เรื่องในระยะเวลา 3 ปีดังกล่าว ส่วนที่ 6 ความเชื่อมโยงกับองค์กรระหว่างประเทศด้านการจัดการความรู้โดยร่วมในโครงการวิเคราะห์ประเมินความสนใจ ความคาดหวังและการสนับสนุนขององค์กรสนับสนุนทุนวิจัยใน 10 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยในด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และร่วมในโครงการจัดการความรู้ของ International Clinical Epidemiology Network ( INCLEN ) The project on "Promoting Evidence-Based Medicine in Thailand" under the Senior Researcher Scholar, Thailand Research Fund during September 2001 to August 2004 is composed of 6 activities. Activity 1 : The database for high quality clinical research results published in 9 leading Thai medical journals is created. 3,705 clinical research publication were reviewed for quality. 204 articles were randomized controlled studies and the adstracts of these articles were prepared in English and disseminated to international database. Activity 2 : 232 official clinical practice guideline inThailand were assessed for quality and dissemination of the guidelines to the users. Itwas found that most of the guidelines had poor quality and the dissemination strategy of the guidelines to the end users was inappropriate. Tha findings were presented to responsible institutions and led to the project for revision of the existing guidelines, development of higher quality guidelines and more appropriate dissemination of the guidelines. Activity 3 : The skills in preparing high quality clinical research proposals of master degree students were strengthened. 37 high quality clinical research proposals were produced and executed. Activity 4 : The valid,relevant and applicable research results were disseminated and implemented in evidence-based health policy and clinical practice i order to achieve effective, safe, efficient and equitable health care. Activity 5 : The new knowledge in health was generated according to the health burden or policymaker-driven or user-driven or expertise of the researchers who joined this project. The outputs for the activities 4 and 5 are 16 published articles as well as improvements in quality, efficiency and equity of relevant health care services. Activity 6 : The project team has joined 2 international projects related to knowledge management to promote evidence-based health policy and practice. One is "International Study of Health Research Funding Agencies' Support and Promotion of Knowledge Translation". Another is "Knowledge Plus Project" which is the knowledge management project organized by International Clinical Epidemiology Network(INCLEN).

บรรณานุกรม :
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . (2548). เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . 2548. "เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . "เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล . เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.