ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : จินตนา บุญบงการ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา , บุญเสริม วิมุกตะนันท์ , เมธินี วณิกกุล
คำค้น : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ , ธุรกิจขนาดกลาง , ธุรกิจขนาดย่อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5576
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในมหาวิทยาลัยโดยวัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเป็นการศึกษาศักยภาพความพร้อมของสถาบัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา และเสนอแนะแนวทางและนโยบายในการเพิ่มศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ยั่งยืน วิธีการศึกษาวิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาและวิจัย อีกทั้งบัณฑิต และใช้วิธีการประชุม Focus Group วิธีการสัมภาษณ์ลึกและวิธีการ Public Hearing โดยใช้เวลาในการทำวิจัย 12 เดือน ผลการวิจัยยอมรับสมมุติฐานการศึกษา คือ ศักยภาพความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในการเป็นศูนย์บ่มเพาะขึ้นกับความพร้อมของคณาจารย์มากกว่าเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะโดยเริ่มจากการเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย การบริการ การติดตามประเมินผล และการวิจัย วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ ต้องดำเนินการทุกด้าน ตั้งแต่ด้านกลยุทธ์การบริหารงาน ด้านโครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะและทีมที่ปรึกษา ด้านระบบต่างๆ เช่น ระบบการเงิน ระบบข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านทักษะของผู้บริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ และทีมที่ปรึกษา ด้านรูปแบบการบริหาร และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

บรรณานุกรม :
จินตนา บุญบงการ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา , บุญเสริม วิมุกตะนันท์ , เมธินี วณิกกุล . (2550). รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา บุญบงการ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา , บุญเสริม วิมุกตะนันท์ , เมธินี วณิกกุล . 2550. "รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินตนา บุญบงการ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา , บุญเสริม วิมุกตะนันท์ , เมธินี วณิกกุล . "รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
จินตนา บุญบงการ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , เพลินทิพย์ โกเมศโสภา , บุญเสริม วิมุกตะนันท์ , เมธินี วณิกกุล . รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.