ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
นักวิจัย : ศศิพันธุ์ ไตรทาน
คำค้น : โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม , ยาเสพติดกับเยาวชน , การปรับพฤติกรรม , ทฤษฎีสารสนเทศ , กลุ่มสัมพันธ์ , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741310099 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5723
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติดระหว่างนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติดและการยอมรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มาเข้าค่ายพุทธธรรม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีจำนวน 507 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, t-test, One-way ANOVA, ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ และรายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดจากสื่อบุคคลต่างกัน 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและการมาเข้าค่ายพุทธธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มาเข้าค่ายพุทธธรรมมีความแตกต่างกัน 3. ทัศนคติต่อการมาเข้าค่ายพุทธธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มาเข้าค่ายพุทธธรรมไม่มีความแตกต่างกัน 4. พฤติกรรมการลด ละ เลิก ยาเสพติด และการยอมรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มาเข้าค่ายพุทธธรรมไม่มีความแตกต่างกัน 5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและการมาเข้าค่ายพุทธธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ ลด ละ เลิก ยาเสพติด และการยอมรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6. ทัศนคติต่อการมาเข้าค่ายพุทธธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการลด ละ เลิก ยาเสพติด และการยอมรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บรรณานุกรม :
ศศิพันธุ์ ไตรทาน . (2543). กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิพันธุ์ ไตรทาน . 2543. "กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิพันธุ์ ไตรทาน . "กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศศิพันธุ์ ไตรทาน . กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.