ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ
นักวิจัย : รติกร ลีละยุทธสุนทร
คำค้น : ความเครียดในการทำงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพร วิชชาวุธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741745621 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่าง 4 ตัวแปร คือ ตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วิธีการจัดการกับตัวก่อความเครียด และวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จ และความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับในความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงานกับความเครียด เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ มาตรวัดการรับรู้ตัวก่อความเครียดในงาน มาตรวัดความเครียด มาตรวัดวิธีการจัดการกับตัวก่อความเครียด มาตรวัดวิธีการจัดการกับความเครียด มาตรวัดความอดทนต่อแรงกดดัน มาตรวัดความต้องการสำเร็จและมาตรวัดความต้องการสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 120 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการประสบความสำเร็จ และความต้องการสัมพันธ์ไม่เป็นตัวแปรกำกับในความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงานกับความเครียด 2. วิธีการจัดการกับต่อก่อความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับตัวก่อความเครียดในงาน 3. ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง (r = -.23, p<.05) แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (r = .19, p<.05) และการระบายความเครียด (r = .21, p< .05) 4. ความอดทนต่อแรงกดดันส่งผลทางลบต่อการระบายความเครียด (beta = -.41, p<.01) และการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (beta = -.24, p<.01) 5. ความต้องการสำเร็จส่งผลทางบวกต่อการวางแผน (beta =.47, p<.01) การแก้ปัญหา (beta = .46, p<.01) และการปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง (beta = .46, p<.01) 6. ความต้องการสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (beta = .52, p<.01) การแสวงหาความเพลิดเพลิน (beta = .24, p<.01) และการปรับความคิดโดยการยอมรับความเป็นจริง (beta = .22, p<.05)

บรรณานุกรม :
รติกร ลีละยุทธสุนทร . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รติกร ลีละยุทธสุนทร . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รติกร ลีละยุทธสุนทร . "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
รติกร ลีละยุทธสุนทร . ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.