ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุดาพร ปัญญาพฤกษ์
คำค้น : โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย , เทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ครูสังคมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741742207 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 83 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสังคมศึกษา 93.98% มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1.1 การใช้เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร มีการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความรู้ไปใช้ในการสอน 1.2 การใช้ในการบริการสารสนเทศ ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม MS-Word มีการใช้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมเนื้อหาในการสอน และใช้จัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 1.3 การใช้เป็นสื่อมัลติมีเดีย มีการใช้โปรแกรม MS-PowerPoint เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้ CAI ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1.4 การใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมที่โรงเรียนจัดให้ในการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ผลการเรียนเป็นส่วนใหญ่ 2. ครูสังคมศึกษามีปัญหาสำคัญ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ดังนี้ 2.1 ปัญหาเกี่ยวกับความชำนาญในด้านการใช้เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร การใช้โปรแกรมในการพิมพ์และการจัดเก็บข้อมูล 2.2 ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารและการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 2.3 ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เพียงพอ ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2.4 ปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เป็น CD-ROM ซึ่งมีเนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการ และมีการผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ . (2546). สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ . 2546. "สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ . "สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ . สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.