ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา
นักวิจัย : ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล
คำค้น : ทัณฑกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , ทัณฑกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ญี่ปุ่น , ทัณฑกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- สหรัฐอเมริกา , นักโทษหญิง , สิทธิเด็ก , สิทธิมนุษยชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมราวดี อังค์สุวรรณ , นัทธี จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741718519 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ของประเทศไทย กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องการปฏิบัติและคุ้มครองเด็กติดผู้ต้องขังหญิง และเด็กติดครรภ์มารดา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ต่อไป การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเยาวชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้อง และการพัฒนาเด็ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้าจากบทบัญญัติของกฎหมาย วารสาร บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และนำข้อมูลจากการวิจัยเอกสารมาจัดรวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุป จากการศึกษาพบว่า ควรมีการบัญญัติเรื่องสิทธิของเด็กติดผู้ต้องขังหญิง และเด็กติดครรภ์มารดา ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของเด็กติดผู้ต้องขังหญิง และเด็กติดครรภ์มารดาเพิ่มเติมลงในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และควรมีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครองเด็กเหล่านี้ โดยมีองค์กรของรัฐทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ข้อมูล ให้ความสะดวก ความรวดเร็ว และความเป็นธรรม เพื่อให้การคุ้มครองเด็กติดผู้ต้องขังหญิง และเด็กติดครรภ์มารดามีความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล . (2545). การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล . 2545. "การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล . "การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล . การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.