ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ
นักวิจัย : ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
คำค้น : Air Pollution Abatement , Catalyst , Chemical Reactor , Petrochemical Industry , การบำบัดมลพิษทางอากาศ , ตัวเร่งปฏิกิริยา , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , เครื่องปฏิกรณ์เคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4080002 , http://research.trf.or.th/node/1671
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2542 งานวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ โดยมีทีมนักวิจัยจากภาควิชา วิศวกรรมเคมี 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จากการสนับสนุนของสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทำให้ได้ผลงานในด้านต่างๆ คือ บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติจำนวน 23 บทความ ซึ่งมีผลรวมของค่า Impact factor (ปี 2001) เท่ากับ 20.25 ผลงาน วิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 33 เรื่อง ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุม วิชาการระดับชาติจำนวน 10 เรื่อง และมีจัดสัมมนาทางวิชาการอีก 3 ครั้ง นอกจากนี้ทีมวิจัยยังให้ ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ซึ่งคณาจารย์ในทีมงานสามารถขอตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ได้ 1 คน และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ 3 คน ผลิตดุษฎีบัณฑิต 3 คน และ มหาบัณฑิต 31 คน โดยดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 1 คน ขณะนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอีก 1 คน ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ขณะที่มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน รับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปา กร (2 คน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 คน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ บัง (1 คน) และมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน รับราชการอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม Professor Piyasan Praserthdam was awarded his first Senior Researcher Scholar from the Thailand Research Fund in 1997 – 1999. The main research activities were focused on a study of catalysts for petrochemical industry and for air pollution abatement. The research teams consisted of 7 staffs of the Department of Chemical Engineering from 4 universities; i.e. Chulalongkorn University, Konken University, Prince of Songkha University and Rajamangalar Institute of Technology (Patumthani Campus). From the support of the Thailand Research Fund, various outputs were obtained. There are 23 international papers with total summed impact factor (based on data in 2001) of 20.25, 33 international conference papers and 10 national conference papers. Three seminars were arranged to present the research output annually. Apart from the research outputs, the team focuses on developing human resources for Thailand. One staff was promoted from an assistant professor to an associate professor and three staffs were promoted from lectures to assistant professors. The number of graduate from the doctoral degree and master degree are 3 and 31, respectively. One of the doctoral degree graduates is now working as a lecturer in Thammasart University and the other is working as a researcher in Research and Technology Institute, PTT Public Company Limited. Four of the master degree graduates are working as lectures in King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang (1), Khon Kaen University (1) and Silapakorn University (2). In addition, one master degree graduate is working in the Ministry of Science, Technology and Environment.

บรรณานุกรม :
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . (2544). การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . 2544. "การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . "การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้กำจัดมลพิษทางอากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.