ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีการอบแห้ง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีการอบแห้ง
นักวิจัย : สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
คำค้น : Drying , Fluidized Bed , fruit , Grain , heat pump , modelling , Quality , solar drying , spouted bed , การอบแห้ง , คุณภาพ , ปั๊มความร้อน , ผลไม้ , ฟลูอิไดซ์เบด , สเปาเต็ดเบด , เมล็ดพืช , แบบจำลอง , แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3980014 , http://research.trf.or.th/node/1669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความสามารถของกลุ่มงานวิจัยให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยให้สามารถตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ นอกจากนี้กลุ่มงานวิจัยยังเน้นความ ร่วมมือกับภาคเอกชน โดยคาดหวังให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้งานจริง การพัฒนาทำโดยผ่าน กระบวนการร่วมกันคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก โดยเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการอบแห้ง รวมถึงการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการ : ทุกภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 15 คนและระดับปริญญาเอก จำนวน 2-3 คน ทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแห้ง โดยมีหัวข้อวิจัยที่สนใจดังนี้ 1. การอบแห้งเมล็ดพืช เช่นข้าวเปลือก ข้าวโพดและถั่วเหลือง โดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน รวมถึงการพัฒนาเครื่องต้นแบบ 2. เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดเคลื่อนย้ายได้ 3. การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบด รวมถึงการพัฒนาเครื่องต้นแบบ 4. การพัฒนาเครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดสั่นสะเทือน 5. การอบแห้งข้าวเปลือกและข้าวโพดในที่เก็บ 6. การพัฒนาเครื่องต้นแบบเตาเผาเเกลบแบบไซโคลน 7. การอบแห้งโดยใช้ปั๊มความร้อน รวมถึงการพัฒนาเครื่องต้นแบบ 8. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด สเปาเต็ด เบดและโดยการใช้ปั๊มความร้อน 9. การอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 10. การศึกษาการปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้า ผล : โครงการนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากในการนำเอาผลงานวิจัยไปผลิตขาย โดยเฉพาะ เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด ซึ่งได้จำหน่ายไปแล้วประมาณ 90 เครื่อง รวม 25 เครื่องในประเทศไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และสุรินัม และเตาเผาเเกลบ แบบไซโคลน ซึ่งได้จำหน่ายไปแล้วประมาณ 20 เครื่อง นอกจากนี้เทคนิคการอบแห้ง ข้าวเปลือกในที่เก็บเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในโรงสีข้าว ในด้านของการเผยแพร่ผลงาน วิจัย ได้ตีพิมพ์ 13 บทความในวารสารนานาชาติ 14 บทความในวารสารในประเทศและ 23 บท ความในรายงานการประชุมทางวิชาการ เครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด เคลื่อนย้ายได้ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลพลอยได้จากการอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดเซชัน ได้แก่การเพิ่มปริมาณข้าวต้น และการทำข้าวเก่าเทียม นอกจากนี้ยังพบว่าสาร trypsin inhibitor ในถั่วเหลือง และ aflatoxin ในข้าวโพดถูกทำลายในระหว่างการอบแห้ง ซึ่งมีประโยชน์มากกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้มีการทดสอบเครื่องต้นแบบอบแห้งเมล็ดพันธุ์ ผักและผลไม้ในสถานที่ใช้งานจริงและ ผู้ใช้ได้ขอซื้อไว้ใช้หลังการทดสอบเสร็จสิ้น คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีในการผลิตขายต่อไป ในงานวิจัยนี้ยังได้เน้นการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบอบแห้งแบบ ต่าง ๆ เช่น แบบฟลูอิไดซ์เบด แบบในที่เก็บ แบบปั๊มความร้อน แบบอุโมงค์ฯ ซึ่งจะทำให้ สามารถคำนวณหาเงื่อนไขการออกแบบและการทำงานที่เหมาะสมที่สุด วิจารณ์และสรุป : 1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูใน list of publication) 2. มีการนำผลงานวิจัยไปผลิตขายอย่างแพร่หลาย ได้แก่เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบ ฟลูอิไดซ์เบดและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน ซึ่งรวมถึงส่งออกต่างประเทศด้วย 3. ได้ค้นพบผลพลอยได้ที่น่าสนใจจากการอบแห้งข้าวเปลือกและถั่วเหลืองโดยเทคนิค ฟลูอิไดเซชัน 4. ได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบอบแห้งแบบต่าง ๆ ซึ่งใช้หาเงื่อน ไขการออกแบบและการทำงานที่เหมาะสมที่สุดได้ Objectives : To develop the capacity of research group aiming at the international standard level, i.e. be able to publish papers in refereed international journals. In addition, the group stresses on cooperating with private sectors with the expectation on the application of research results. Development process is via the co-supervision of master and doctoral theses. The areas of interest are drying technology including application of renewable energy, efficient use of energy and related issues. Methodology : Every semester, there will be approximately 15 master students and a few doctoral students doing theses in the Laboratory of Drying Technology. Their research topics of interest are as follows : 1. Drying of grains, i.e. paddy, maize and soybean, by fluidization technique including development of prototypes 2. Mobile fluidized bed paddy dryer 3. Spouted bed paddy drying including development of a prototype 4. Development of a prototype of vibro-fluidized bed paddy dryer 5. In-store drying of paddy and corn 6. Development of a prototype of cyclonic rice husk furnace 7. Heat pump drying including development of prototypes 8. Mathematical modelling on different drying techniques 9. Solar fruit and vegetable drying 10. Cashew nut drying 11. Study of CO2 emission from power plants Results : A very successful story of commercialization of fluidized bed paddy dryer has been achieved. About 90 units have been sold to date including exporting to Taiwan, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar and Surinum. In addition, about 20 units of cyclone rice husk furnace have been commercialized including in Malaysia. Besides, in-store drying technique has been widely accepted in rice mills. Thirteen papers have been published in refereed international journals. Moreover, there are 14 papers published in local journals and 23 papers in conference proceedings. The prototype of mobile fluidized bed paddy dryer won the 1st prize award from the Ministry of Science, Technology and Environment in 1997. Spin-off from fluidized bed paddy drying has been discovered. These are the increasing of head rice yield and artificial aging rice. For soybean and corn, it was found that trypsin inhibitor and aflatoxin could be destroyed, respectively. This would be useful for animal feed industry. Prototypes of heat pump dryer for seed and fruit and vegetable have been sold after field tests. This indicates commercialization potential. Mathematical modelling for fluidized bed drying, in-store drying, heat pump drying, tunnel drying etc. have been developed. The models were used to find out optimum design and operating parameters. Discussion and Conclusion : 1. Publication (please see on list of publication). 2. Fluidized bed paddy dryer and cyclone rice husk furnace have been widely commercialized including exporting to several countries. 3. Interesting spin-off from fluidized bed paddy and soybean drying was found. 4. Mathematical models for different drying systems have been developed and used to optimize design and operating parameters.

บรรณานุกรม :
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . (2543). เทคโนโลยีการอบแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . 2543. "เทคโนโลยีการอบแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . "เทคโนโลยีการอบแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ . เทคโนโลยีการอบแห้ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.