ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร
นักวิจัย : ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
คำค้น : interactions , ions , materials , metal , neutrons , นิวตรอน , วัสดุ , อันตรกิริยา , โลหะ , ไอออน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3980007 , http://research.trf.or.th/node/1667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หน่วยวิจัยนิวตรอนพลังงานสูงได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมืออันได้แก่ เครื่องกำเนิด นิวตรอนแบบห้วง nsec พลังงาน 14 MeV, เครื่องฝังไอออนวิจัยแบบคัดกรองมวล พลังงาน 150 kV และเครื่องฝังไอออนจากก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัยขึ้น และได้ใช้ในเครื่องมือเหล่านี้ใน การผลิตลำนิวตรอนและไอออนมวลหนักชนิดต่างๆ เช่น B+, C+, N+ O+ และ Ar+ นอกจากนี้หน่วย วิจัยนิวตรอนพลังงานสูงยังได้ดำเนินการสร้างแหล่งกำเนิดไอออนพลาสมาแบบใหม่เพื่อใช้ในการ ผลิตไอออนโลหะและไอออนของธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในตารางธาตุ วัสดุที่ใช้ในงานศึกษาข้างต้นได้แก่ ฉนวนแบบต่างๆ โลหะหลายชนิดและวัสดุชีวภาพ สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนกับวัสดุ คณะวิจัยได้ทำการวัดสเปคตรัม นิวตรอนทุติยภูมิ และแถบสเปคตรัมของรังสีแกมม่าที่เปล่งออกมาภายหลังวัสดุถูกระดมยิงด้วย นิวตรอนพลังงาน 14 MeV โดยใช้เทคนิค time-of-flight สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยา ระหว่างไอออนกับวัสดุคณะวิจัยได้ศึกษาการตอบสนองแบบ thermoluminescence, การตอบสนอง ทางเชิงกล, การเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพของวัสดุต่างๆ อันเป็นผลมาจากการฝังด้วยไอออนมวลหนัก การศึกษาแถบสเปคตรัมของรังสีแกมมา ที่เปล่งออกมาจากการทดลองข้างต้น อาจนำมา ใช้เป็นวิธีการตรวจสอบวัตถุระเบิด ยาและสารเคมีอันตรายที่อยู่ในลักษณะปกปิดแบบไม่ทำลายวิธี ใหม่ การฝังไอออนแบบผสมผสานสามารถทำให้พื้นผิววัสดุ สามารถลดแรงเสียดทานได้กว่า ปกติ 2-3 เท่า การระดมยิงผนังเซลล์ของแบคทีเรียและพืชสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการถ่ายฝาก DNA เข้าสู่เซลล์แบคทีเรียได้เป็นผลสำเร็จ และถ่ายเทโมเลกุลขนาดใหญ่จากภายนอกเข้าสู่เซลล์พืชได้ ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่จะใช้ในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นิวตรอนและอนุภาคประจุเป็นตัวตรวจสอบสำคัญในการวิเคราะห์วัสดุในขณะที่เทคโนโลยี ลำไอออนเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ปรับเปลี่ยนสมบัติของวัสดุ งานวิจัยอันตรกิริยาระหว่างไอออน – พลาสมากับวัสดุและโลหะ ทั้งในด้านการพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและด้านการพัฒนากระบวนการจำเป็นต้องมีการขยายขอบเขตการวิจัย และ ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคต งานวิจัย การสร้างแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์ (Coherent Light Source) ที่มีความยาวคลื่นในย่าน far infrared (10-1000 ?m) เป็นงานวิจัยอีกงานหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เครื่องกำเนิดแสงดัง กล่าวเป็นเครื่องมือขนาดกระทัดรัดและเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างน้อยกว่า 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ผลงาน: ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูรายละเอียดใน list of publication) The existing nsec pulsed 14 MeV neutron generator and the 50 kV mass analysed research and industrial gaseous ion implanters have been upgraded and utilized to produce beam of neutrons and heavy ions such as B+, C+, N+, O+, Ar+ ions. New plasma ion source are being developed to produce metal ions and other ions across the periodic table Materials used in this study are insulators, metals and biological materials. For neutron interaction study we measured the secondary neutrons and prompt gamma rays spectra emitted after bombardment with 14 MeV neutrons using pulsed beam time-of-flight technique. For ion material interactions, we investigated the thermoluminescence respond, the mechanical, chemical properties and biological respond as a result of heavy ion implantation. The prompt gamma ray spectrum measurement may lead to new technique in nondestructive analysis of explosive, drug and concealed dangerous chemicals. The improvement in tribological properties of steel is between 2-3 times using multiple ion implantation technique. Low energy ion beam could induce in direct transfer of DNA in bacteria and macromolecules in plant cells. Neutrons and charged particles are important probes for the study of new material analysis technique while ion beam technology is the key technology to create new materials with special properties. The work on ion-plasma interaction with materials and metals both in technology development and process development must be expanded and given high priority. These are key technologies for the future. Development of coherent light source with wavelength in the far infrared region (10-1000 ?m) should be given high priority also. These light sources are compact and cost less than 500,000 US$ Publication (please see on list of publication)

บรรณานุกรม :
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง . (2543). อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง . 2543. "อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง . "อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง . อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.