ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศประทานบัตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศประทานบัตร
นักวิจัย : อารีย์ จิวรรักษ์
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ประทานบัตรเหมืองแร่ , การออกแบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กอบกุล เตชะวณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743467882 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5691
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศประทานบัตรสำหรับใช้ในราชการของกรมทรัพยากรธรณีในส่วนทรัพยากรแร่ ให้สามารถดำเนินงานและติดตามผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติงานได้จริง เช่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้บริหารระดับกลางและให้สารสนเทศแก่ผู้บริหารระดับสูงภายในกรมทรัพยากรธรณี หน่วยราชการอื่นๆ ตลอดจนเอกชนที่สนใจ สามารถนำข้อมูลทางด้านทรัพยากรแร่ไปปรับใช้ได้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการรองรับ 3 ระบบหลักได้แก่ อาชญาบัตร ประทานบัตร และการทำเหมืองแร่ ซึ่งมีระบบที่อำนวยความสะดวกในการบันทึก ปรับปรุงแก้ไข จัดเก็บ การสืบค้น การจัดการข้อมูลและการทำรายงานต่างๆ นอกจากนั้นยังสร้างเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ การสร้างแผนที่ และการตรวจสอบการซ้อนทับกันของพื้นที่ การออกแบบฐานข้อมูลใช้หลักของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ แล้วนำมาสร้างแบบจำลองเชิงตรรกะเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบให้เป็นไปตามความต้องการการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์วิชวลฟอกซ์โปร ให้ทำงานสอดคล้องกันภายใต้ระบบวินโดวส์ซึ่งจะมีลักษณะง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยการประยุกต์หลักการระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีเป็นข้อมูลทดสอบ เมื่อทำการทดสอบปรากฏว่าระบบสามารถทำงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ใช้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

บรรณานุกรม :
อารีย์ จิวรรักษ์ . (2543). ระบบสารสนเทศประทานบัตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารีย์ จิวรรักษ์ . 2543. "ระบบสารสนเทศประทานบัตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารีย์ จิวรรักษ์ . "ระบบสารสนเทศประทานบัตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อารีย์ จิวรรักษ์ . ระบบสารสนเทศประทานบัตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.