ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
นักวิจัย : บุรินทร์ ช้างน้อย
คำค้น : เว็บแคช , เวิลด์ไวด์เว็บ , เว็บเซิร์ฟเวอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , ณัฐวุติ หนูไพโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743460861 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การที่มีผู้ใช้ระบบการให้บริการเวิลด์ไวด์เว็บของอินเตอร์เน็ตจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ช่องสัญญาณสื่อสารไม่เพียงพอต่อปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น วิธีการหนึ่งในการลดปัญหาความคับคั่งของช่องสัญญาณ คือการทำแคชข้อมูล เพื่อลดการเรียกใช้ข้อมูลซ้ำจากแหล่งเดียวกัน ระบบแคชที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งใช้งานเป็นลักษณะสองลำดับชั้น โดยแคชลำดับชั้นที่หนึ่งตั้งอยู่ที่บริษัทบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นเกตเวย์ ทำหน้าที่เป็นแคชแม่เพื่อรับการเรียกข้อมูลจากแคชลำดับชั้นที่สองอันเป็นหัวข้อสำคัญในการศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทั้งนี้ได้ทำการทดลองติดตั้งแคชระดับชั้นที่สองเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพอยู่ 2 แบบ ได้แก่ จะมีการเชื่อมต่อลักษณะแคชเดียว สลับกับลักษณะแคชเพื่อนบ้าน ช่วงละ 1 เดือน รวมระยะเวลาการทดลอง 4 เดือน จากสถิติการทดลองที่เก็บในช่วงเดือน สิงหาคม 2542 จนถึงเดือน มกราคม 2543 พบว่า การใช้งานแคชเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการทดลองติดตั้งลักษณะแคชเดี่ยวมีอรรถประโยชน์การใช้งานร้อยละ 18 และใช้เวลาในการสื่อสารโดยเฉลี่ย 5170 มิลลิวินาที และลักษณะแคชเพื่อนบ้านมีอรรถประโยชน์การใช้งานร้อยละ 20 และใช้เวลาในการสื่อสารโดยเฉลี่ย 4040 มิลลิวินาที โดยตัวแปรที่มีผลต่ออรรถประดยชน์ คือ จำนวนครั้งของการเรียกใช้ข้อมูลและปริมาณการรับส่งข้อมูล และขนาดของแคช ซึ่งเมื่อทำการเปรียบเทียบจากผลการทดลองแล้วจะเห็นได้ว่าแคชเซิร์ฟเวอร์ลำดับที่สองที่ติดตั้งลักษณะเดี่ยว จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับการตั้งติดลักษณะเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญ

บรรณานุกรม :
บุรินทร์ ช้างน้อย . (2543). การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุรินทร์ ช้างน้อย . 2543. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุรินทร์ ช้างน้อย . "การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
บุรินทร์ ช้างน้อย . การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.