ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ
นักวิจัย : นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร
คำค้น : การออกแบบระบบ , การสืบสวนอาชญากรรม , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ , ญาณพล ยั่งยืน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464603 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อออกแบบและพัฒนระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ง่าย อันได้แก่ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลกลุ่มคน ข้อมูลรถรับจ้าง และข้อมูลคดีอาชญากรรม ซึ่งพนักงานสอบสวนมอบหมายให้สืบสวนหาข้อเท็จจริง ระบบสารสนเทศนี้ สามารถใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบเอกเทศหรือแบบเครือข่ายภายในเพื่อค้นหาข้อมูลบุคคล สถานที่ กลุ่มบุคคล รถรับจ้าง และข้อมูลคดีอาชญากรรม โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน พฤติการณ์ ข้อหาความผิด ลักษณะของอาวุธที่ใช้ ลักษณะรูปพรรณสัณฐานของบุคคล ในกรณีเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นมา สามารถค้นหาจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน จากการบอกเล่าของพยานที่พบเห็นเหตุการณ์ ทำให้ฝ่ายสืบสวนสามารถรู้กลุ่มเป้าหมายและทำการสืบสวนหาข่าว เกี่ยวกับพฤติกรรม การกระทำในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ความจริง แล้วส่งข้อมูลจากการสืบสวนให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป สำหรับข้อมูลบุคคล สถานที่ กลุ่มบุคคล และรถรับจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสอบถาม และแสดงผลของการสอบถามทางรายงานหรือจอภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้ผู้บริหารสถานีตำรวจ หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงวางแผนในการป้องกันอาชญากรรมต่อไปได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ผู้วิจัยได้เลือกโปรแกรมวิชวลเบสิก รุ่น 6.0 เป็นโปรแกรมภาษาสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้โปรแกรมคริสตอล รีพอร์ต รุ่น 7.0 เป็นโปรแกรมสำหรับการแสดงผลลัพธ์ทางรายงาน และโปรแกรมไมโครซอฟต์แอ๊คเซส รุ่น 7.0 เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมทั้งหมดเป็นโปรแกรมที่สามารถหาคู่มือประกอบการใช้งานได้ง่าย และใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการหรือใช้งานโปรแกรมน้อย

บรรณานุกรม :
นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร . (2543). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร . 2543. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.