ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่
นักวิจัย : นัษฐ์ ศรีไสววิไล
คำค้น : ดิจิตอลวิดีโอ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี อร่ามวิทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328472 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ในปัจจุบันการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ส่งผลให้การส่งข้อมูลสื่อประสมที่ถูกเข้ารหัส เช่นภาพ และ วีดิทัศน์ ผ่านโครงข่ายไร้สายเกิดขึ้นได้ มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์ H.264 เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับการส่งวีดิทัศน์ไร้สาย อย่างไรก็ดีการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายยังมีปัญหาที่ท้าทายหลายประการอันเนื่องมาจากลักษณะเฟดดิงพหุวิถี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมความผิดพลาด เช่นการแก้ไขความผิดพลาดแบบไปข้างหน้า (FEC) และ/หรือ การร้องขอการส่งใหม่อัตโนมัติ (ARQ) ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์ วิทยานิพนธ์นี้ได้วิเคราะห์การทำงานของมาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์ H.264 เมื่อส่งผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการควบคุมความผิดพลาดด้วยวิธี ARQ จากการศึกษาพบว่าการส่งข้อมูลใหม่ของวิธี ARQ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นแต่ทำให้สัญญาณวีดิทัศน์ที่ได้รับมีจำนวนเฟรมกระโดดเพิ่มขึ้นและมีค่าคุณภาพของสัญญาณวีดิทัศน์เฉลี่ยลดลง วิทยานิพนธ์นี้จึงนำเสนอการปรับปรุงขั้นตอนการควบคุมอัตราของมาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์ H.264 สำหรับการส่งสัญญาณวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่ โดยอาศัยการทำนายวิสัยสามารถล่วงหน้าของช่องสัญญาณและการตรวจสอบจำนวนบิตสะสมในบัฟเฟอร์ของตัวเข้ารหัสเพื่อนำไปปรับปรุงขั้นตอนการควบคุมอัตราทั้งในระดับเฟรมและในระดับหน่วยพื้นฐาน ผลการทดสอบพบว่าวิธีที่นำเสนอสามารถปรับปรุงให้คุณภาพของสัญญาณวีดิทัศน์เฉลี่ยดีขึ้นสูงสุด 1.84 dB และทำให้ไม่มีเฟรมกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีควบคุมอัตราของมาตรฐาน H.264

บรรณานุกรม :
นัษฐ์ ศรีไสววิไล . (2548). การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัษฐ์ ศรีไสววิไล . 2548. "การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัษฐ์ ศรีไสววิไล . "การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
นัษฐ์ ศรีไสววิไล . การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.